×
 • Slut i Lager

schleich® Harry Potter Dobby 13985

169,00 kr

(inkl. moms)

13985
ProductLazyArray {#343
 -imageRetriever: ImageRetriever {#347
  -link: Link {#470
   #allow: 1
   #url: "/index.php"
   +protocol_link: "https://"
   +protocol_content: "https://"
   #ssl_enable: "1"
   #urlShopId: null
  }
 }
 -link: Link {#470}
 -priceFormatter: PriceFormatter {#349}
 -productColorsRetriever: ProductColorsRetriever {#350}
 -translator: TranslatorComponent {#59
  #catalogues: array:1 [
   "sv-SE" => MessageCatalogue {#63
    -messages: array:189 [
     "AdminAdvparametersNotification" => array:246 [
      "You do not have permission to view this." => "Du har inte behörighet att visa det här."
      "There is no "/backup" directory." => "Det finns ingen backupkatalog."
      "No file has been specified." => "Ingen fil angiven"
      "Unable to open backup file(s)." => "Kunde inte öppna säkerhetskopian"
      "Unable to display backup file(s)." => "Det går inte att visa backupfil(er)"
      "Administrator permissions cannot be modified." => "Administratörsbehörighet kan inte ändras."
      "Importing Supply Order Details will reset your history of ordered products, if there are any." => "Import av leverantörsorder kommer att nollställa historiken på beställda produkter, om det finns någon."
      "Are you sure that you would like to delete this entity: " => "Är du säker på att du vill ta bort den här: "
      "You do not have permission to delete this. When the MultiStore mode is enabled, only a SuperAdmin can delete all items before an import." => "Du har inte behörighet att ta bort något här. När Multibutiksstöd är aktiverat, kan endast en SuperAdmin ta bort poster innan import."
      "Importing your data..." => "Importerar din data..."
      "Aborting, please wait..." => "Avbryter, var vänlig vänta..."
      "Data imported!" => "Data importerad!"
      "Look at your listings to make sure it's all there as you wished." => "Titta på dina listor så att allt finns som förväntat."
      "Errors occurred:" => "Fel uppstod:"
      "Warning, the current import may require a PHP setting update, to allow more data to be transferred. If the current import stops before the end, you should increase your PHP "post_max_size" setting to [1]%size%[/1]MB at least, and try again." => "Varning, nuvarande import kan innebära att PHP-inställningar måste ändras för att kunna skicka mer data. Om nuvarande import stoppas innan den är klar, så bör du öka PHP-inställningen "post_max_size" till minst [1]%size%[/1] MB, och försöka igen."
      "Some errors were detected. Please check the details:" => "Vissa fel uppstod. Kontrollera:"
      "We made the following adjustments:" => "Vi gjorde följande justeringar:"
      "Validating data..." => "Validerar data..."
      "[1]%percentage%[/1]% validated" => "[1]%percentage%[/1]% validerat"
      "Processing next page..." => "Behandlar nästa sida..."
      "Linking accessories..." => "Länkar tillbehör..."
      "[1]%size%[/1]% imported" => "[1]%size%[/1]% importerat"
      "Ignore warnings and continue?" => "Ignorera varningar och fortsätt?"
      "Abort import" => "Avbryt import"
      "Error - The following e-mail template is missing: %s" => "Fel - Följande E-postmall saknas: %s"
      ""Backup" directory does not exist." => "Säkerhetskopior katalogen finns inte."
      "Invalid ID" => "Ogiltigt ID"
      "Unable to create backup file" => "Det går inte att skapa backup-fil"
      "An error occurred while backing up. Unable to obtain the schema of %s" => "Ett fel uppstod under backup. Kunde inte läsa struktur för %s"
      "No valid tables were found to backup." => "Inga godkända tabeller fanns att göra backup på."
      "Can't add the voucher." => "Kan inte lägga till kupongen."
      "You cannot delete this account because it manages warehouses. Check your warehouses first." => "Du kan inte radera det här kontot eftersom den hanterar ett varulager. Kontrollera ditt varulager först."
      "The confirmation password does not match." => "Bekräftelse-lösenordet stämmer inte."
      "You should have at least one employee in the administrator group." => "Du bör ha minst en anställd i administratörsgruppen."
      "The password must be at least %length% characters long." => "Lösenordet måste vara minst %length% tecken långt."
      "Your file has been successfully imported into your shop. Don't forget to re-build the products' search index." => "Din fil har importerats med lyckat resultat till din butik. Glöm inte att återskapa produkternas sökindex."
      "(click to open "Generators" page)" => "(klicka för att öppna "Generations" sidan)"
      "No image was found for combination with id_product = %s and image position = %s." => "Ingen bild hittad för kombinationen med id_product = %s och bildposition = %s"
      "EAN13 "%ean13%" has incorrect value for product with id %id%." => "EAN13 "%ean13%" har felaktigt värde för produkt med id %id%."
      "Advanced stock management has incorrect value. Not set for product with id %id%." => "Avancerad lagerhantering har felaktigt värde. Ej satt för produkt med id %id%."
      "Advanced stock management is not enabled, cannot enable on product with id %id%." => "Avancerad lagerhantering är ej aktiverad, kan ej aktiveras på produkt med id %id% ."
      "Advanced stock management is not enabled, warehouse is not set on product with id %id%." => "Avancerad lagerhantering är ej aktiverat, varulager är inte satt på produkt med id %id% ."
      "Warehouse did not exist, cannot set on product %name%." => "Varulager fanns ej, kan ej anges för produkt %name%."
      "Email address %1$s (ID: %2$s) cannot be validated." => "E-postadressen %1$s (ID: %2$s) kunde inte valideras."
      "Email address %1$s (ID: %2$s) cannot be saved." => "E-postadressen %1$s (ID: %2$s) kunde inte sparas."
      "%1$s does not exist in database %2$s (ID: %3$s), and therefore cannot be validated" => "%1$s finns inte i databasen %2$s (ID: %3$s), och kan därför inte valideras"
      "%1$s does not exist in database %2$s (ID: %3$s), and therefore cannot be saved" => "%1$s finns inte i databasen %2$s (ID: %3$s), och kan därför inte sparas"
      ""%email%" is not a valid email address." => ""%email%" är ingen giltig e-postadress."
      "The customer ID #%d does not exist in the database, and therefore cannot be validated." => "Kund-ID #%d finns inte i databasen och kan därför inte valideras."
      "The customer ID #%d does not exist in the database, and therefore cannot be saved." => "Kund med ID #%d finns inte i databasen och kan därför inte sparas."
      "Supplier is invalid" => "Leverantören inte giltigt"
      "Alias is invalid" => "Alias är ogiltigt"
      "Store is invalid" => "Ogiltig butik"
      "Supplier ID (%id%) is not valid (at line %line%)." => "Leverantörsid (%id%) är ogiltigt (på rad %line%)."
      "Lang ID (%id%) is not valid (at line %line%)." => "Språk ID (%id%) är inte giltigt (på rad %line%)."
      "Warehouse ID (%id%) is not valid (at line %line%)." => "Varulager ID (%id%) är inte giltig (på rad %line%)."
      "Currency ID (%id%) is not valid (at line %line%)." => "Valuta ID (%id%) är ogiltig (på rad %line%)."
      "Reference (%ref%) already exists (at line %line%)." => "Referens (%ref%) existerar redan (på rad %line%)."
      "YYYY-MM-DD" => "ÅÅÅÅ-MM-DD"
      "Date format (%date%) is not valid (at line %line%). It should be: %date_format%." => "Datumformat (%date%) är inte giltigt (på rad %line%). Det bör vara: %date_format%."
      "Date (%date%) cannot be in the past (at line %line%). Format: %date_format%." => "Datum (%date%) kan inte vara i dåtid (på rad %line%). Format: %date_format%."
      "Format: Between 0 and 100" => "Format: Mellan 0 och 100"
      "Discount rate (%rate%) is not valid (at line %line%). %format%." => "Rabattsumma (%rate%) är inte giltig (på rad %line%). %format%."
      "Supply Order (%id%) is not editable (at line %line%)." => "Leverantörsbeställning (%id%) är inte möjlig att ändra (på rad %line%)."
      "Supply Order could not be saved (at line %line%)." => "Leverantörsbeställningen kunde inte sparas (rad %line%)."
      "Supply Order (%s) could not be loaded (at line %d)." => "Leverantörsbeställning (%s) kunde inte laddas (rad %d)."
      "Product/Attribute (%d/%d) cannot be added twice (at line %d)." => "Produkt/Attribut (%d%d) kan inte anges två gånger (på rad %d)."
      "Product (%d/%d) is not available for this order (at line %d)." => "Produkt (%d/%d) är inte tillgänglig för denna beställning (på rad %d)."
      "Unit Price (tax excl.) (%d) is not valid (at line %d)." => "Enhetspris (exkl.moms) (%d) är inte giltigt (på rad %d)."
      "Quantity Expected (%d) is not valid (at line %d)." => "Förväntat antal (%d) är inte giltigt (på rad %d)."
      "Discount rate (%d) is not valid (at line %d). %s." => "Rabattsumma (%d) är inte giltig (på rad %d). %s"
      "Cannot read the .CSV file" => "Kan inte läsa CSV-filen"
      "Linking Accessories..." => "Länkar tillbehör..."
      "The confirmation email couldn't be sent, but the import is successful. Yay!" => "Bekräftelsemeddelandet kunde inte skickas, men importen lyckades!"
      "The file is too large and cannot be downloaded. Please use the LIMIT clause in this query." => "Filen är för stor och kan inte laddas ner. Använd LIMIT-klausul i denna fråga."
      "You cannot have two shops with the same name in the same group." => "Du kan inte ha två butiker med samma namn i samma grupp"
      "Unable to load this shop." => "Kunde inte ladda denna butik."
      "You need to select at least the root category." => "Du måste välja rootkatalog som minst."
      "You've selected a state for a country that does not contain states." => "Du har valt en stat för ett land som inte innehåller stater."
      "You can't put this menu inside itself. " => "Du kan inte spara menyn i sin egen hierarki"
      "The settings file cannot be overwritten." => "Kan inte skriva över inställningsfil."
      "To use Smarty Cache, the directory %directorypath% must be writable." => "För att använda Smart Cache så måste katalogen %directorypath% vara skrivbar."
      "Before being able to use this tool, you need to:[1][2]Create a blank .htaccess in your root directory.[/2][2]Give it write permissions (CHMOD 666 on Unix system).[/2][/1]" => "Innan du kan använda det här verktyget så måste du:[1][2]Skapa en tom .htaccess-fil i din rotkatalog.[/2][2]Sätt skrivrättigheten på filen (CHMOD 666 på Unix-system).[/2][/1]"
      "Error: Could not write to file. Make sure that the correct permissions are set on the file %s" => "Fel: Kunde inte skriva till fil. Se till att rätt behörigheter är inställda för filen %s"
      "Error: Could not find whether debug mode is enabled. Make sure that the correct permissions are set on the file %s" => "Fel: Kunde inte hitta om felsökningsläget är aktiverat. Se till att rätt behörigheter är inställda för filen %s"
      "The SameSite=None is only available in secure mode." => "Inställningen SameSite=None är bara tillgänglig i säkert läge."
      "There is an empty row in the file that won't be imported." => "Det finns en tom rad i filen som inte kommer att importeras."
      "%s import" => "%s import"
      "(from %s to %s)" => "(från %s till %s)"
      "with truncate" => "med förkortning"
      "The category ID must be unique. It can't be the same as the one for Root or Home category." => "Kategori-ID måste vara unikt. Den kan inte vara samma som för Root eller Hem kategorin."
      "The category ID must be unique. It can't be the same as the one for the parent category (ID: %1$s)." => "Kategori-ID måste vara unikt. Den kan inte vara samma som förälderkategori (ID: %1$s)."
      "A category can't be its own parent. You should rename it (current name: %1$s)." => "En kategori kan inte vara sin egen förälder. Du bör döpa om den (nuvarande namn: %1$s)."
      "%category_name% (ID: %id%) cannot be saved" => "%category_name% (ID: %id%) kunde inte sparas"
      "URL rewriting failed to auto-generate a friendly URL for: %category_name%" => "URL-omskrivningen misslyckades att autoskapa en vänlig URL för %category_name%"
      "Rewrite link for %1$s (ID %2$s): re-written as %3$s." => "Omskrivnings-länk för %1$s (ID %2$s): omskriven som %3$s."
      "A category cannot be its own parent. The parent category ID is either missing or unknown (ID: %1$s)." => "En kategori kan inte vara sin egen förälder. Den överordnade kategorins ID saknas eller är okänd (ID: %1$s)."
      "The root category cannot be modified." => "Rootkategorin kan inte ändras"
      "cannot be copied." => "Kan inte kopieras"
      "%1$s (ID: %2$s) cannot be %3$s" => "%1$s (ID: %2$s) kan inte vara %3$s"
      "Unknown tax rule group ID. You need to create a group with this ID first." => "Okänd skatteregel grupp-ID. Du måste skapa en grupp med detta ID först."
      "%1$s (ID: %2$s) cannot be saved" => "%1$s (ID: %2$s) kunde inte sparas"
      "%data% cannot be saved" => "%data% kunde inte sparas"
      "Shop is not valid" => "Butiken är inte giltig"
      "Discount is invalid" => "Rabatt är ogiltig"
      "Tags list is invalid" => "Tagglistan är ogiltig"
      "Error copying image: %url%" => "Fel vid kopiering av bild: %url%"
      "Product #%id%: the picture (%url%) cannot be saved." => "Produkt #%id%: bilden (%url%) kan inte sparas."
      "Advanced stock management has incorrect value. Not set for product %name% " => "Avancerad lagerhantering har felaktigt värde. Inte satt för produkt %name% "
      "Advanced stock management is not enabled, cannot enable on product %name% " => "Avancerad lagerhantering är inte aktiverad, kan inte aktiveras på produkt %name% "
      "Advanced stock management is not enabled, warehouse not set on product %name% " => "Avancerad lagerhantering är inte aktiverad, varulager inte inställd på produkt %name% "
      "Warehouse did not exist, cannot set on product %name% " => "Varulager fanns ej, kan ej anges för produkt %name% "
      "Incorrect value for "Depends on stock" for product %name% " => "Felaktigt värde för "Beror på lager" för produkt %name% "
      "Advanced stock management is not enabled, cannot set "Depends on stock" for product %name% " => "Avancerad lagerhantering är inte aktiverad, kan inte ställa in "Beror på lager" för produkt %name% "
      "Advanced stock management has incorrect value. Not set for product %name%" => "Avancerad lagerhantering har felaktigt värde. Inte satt för produkt %name%"
      "Advanced stock management is not enabled, cannot enable on product %name%" => "Avancerad lagerhantering är inte aktiverat, kan inte aktivera det på produkt %name%"
      "Advanced stock management is not enabled, warehouse not set on product %name%" => "Avancerad lagerhantering är inte aktiverad, varulager inte inställd på produkt %name%"
      "Incorrect value for "Depends on stock" for product %name%" => "Felaktigt värde för "Beror på lager" för produkt %name%"
      "Advanced stock management is not enabled, cannot set "Depends on stock" for product %name%" => "Avancerad lagerhantering är inte aktiverad, kan inte ställa in "Beror på lager" för produkt %name%"
      "Warehouse did not exist, cannot set on product %name%" => "Varulager fanns ej, kan ej anges för produkt %name%"
      "Media server #1 is invalid" => "Media Server # 1 är ogiltig"
      "Media server #2 is invalid" => "Media Server # 2 är ogiltig"
      "Media server #3 is invalid" => "Media Server # 3 är ogiltig"
      "Cannot disable SSL configuration due to the Cookie SameSite=None." => "Kan inte inaktivera SSL-konfiguration eftersom Cookie SameSite=None."
      "Update your PHP version." => "Uppdatera din PHP-version."
      "Configure your server to allow file uploads." => "Konfigurera din server för att tillåta filuppladdning."
      "Configure your server to allow the creation of directories and files with write permissions." => "Konfigurera servern för att tillåta skapandet av kataloger och skriva till filer"
      "Enable the CURL extension on your server." => "Aktivera CURL-modulen på din server."
      "Enable the DOM extension on your server." => "Aktivera DOM-tillägget på din server."
      "Enable the Fileinfo extension on your server." => "Aktivera Filinfo-modulen på din server."
      "Enable the GD library on your server." => "Aktivera GD-biblioteket på din server"
      "Enable the JSON extension on your server." => "Aktivera JSON-modulen på din server."
      "Enable the Mbstring extension on your server." => "Aktivera Mbstring-modulen på din server."
      "Enable the OpenSSL extension on your server." => "Aktivera OpenSSL-modulen på din server."
      "Enable the PDO Mysql extension on your server." => "Aktivera PDO Mysql-modulen på din server."
      "Enable the XML extension on your server." => "Aktivera XML-modulen på din server."
      "Enable the ZIP extension on your server." => "Aktivera ZIP-modulen på din server."
      "Enable the MySQL support on your server." => "Aktivera stöd för MySQL på din server"
      "Set write permissions for the "config" folder." => "Ställ skrivrättigheter för config mapp"
      "Set write permissions for the "cache" folder." => "Ställ skrivbehörigheter för cachemappen"
      "Set write permissions for the "sitemap.xml" file." => "Ställ skrivbehörigheter för sitemap.xml fil"
      "Set write permissions for the "img" folder and subfolders." => "Ställ skrivbehörigheter för img mapp och undermappar / rekursivt"
      "Set write permissions for the "log" folder and subfolders." => "Ange skrivbehörighet för "log"-mappen och undermappar rekursivt"
      "Set write permissions for the "mails" folder and subfolders." => "Ställ skrivbehörighet till post mapp och undermappar / rekursivt"
      "Set write permissions for the "modules" folder and subfolders." => "Ställ skrivrättigheter för moduler mapp och undermappar / rekursivt"
      "Set write permissions for the "themes/%s/cache/" folder and subfolders, recursively." => "Sätt skrivrättigheter för mappen "themes/%s/cache/" och undermappar, rekursivt."
      "Set write permissions for the "themes/%s/lang/" folder and subfolders, recursively." => "Sätt skrivrättigheter för mappen "themes/%s/lang/" och undermappar / rekursivt."
      "Set write permissions for the "themes/%s/pdf/lang/" folder and subfolders, recursively." => "Sätt skrivrättigheter för mappen "themes/%s/pdf/lang/" och undermappar / rekursivt."
      "Set write permissions for the "app/config/" folder and subfolders, recursively." => "Sätt skrivrättigheter för mappen "app/config/" och undermappar / rekursivt."
      "Set write permissions for the "app/Resources/translations/" folder and subfolders, recursively." => "Sätt skrivrättigheter för mappen "app/Resources/translations/" och undermappar / rekursivt."
      "Set write permissions for the "translations" folder and subfolders." => "Ställ skrivrättigheter för översättning mapp och undermappar / rekursivt"
      "Set write permissions for the "upload" folder and subfolders." => "Ställ skrivrättigheter för att ladda upp mappen och undermappar / rekursivt"
      "Set write permissions for the "download" folder and subfolders." => "Ställ skrivrättigheter för nedladdning mapp och undermappar / rekursivt"
      "Allow the PHP fopen() function on your server." => "Aktivera PHP-funktionen fopen() på din server."
      "Enable GZIP compression on your server." => "Aktivera GZIP komprimering på din server"
      "Some PrestaShop files are missing from your server." => "Vissa PrestaShop-filer saknas på din server."
      "You are using PHP %s version. Soon, the latest PHP version supported by PrestaShop will be PHP 5.6. To make sure you’re ready for the future, we recommend you to upgrade to PHP 5.6 now!" => "Du använder PHP version %s. Snart så kommer den senaste versionen som stöds av PrestaShop att vara 5.6. Se till att uppgradera till version 5.6 för att vara redo för framtiden!"
      "Enable the Apache mod_rewrite module" => "Aktivera Apache-modulen mod_rewrite"
      "The "%tablename%" table does not exist." => "Tabellen "%tablename%" finns inte."
      "The "%attribute%" attribute does not exist in the "%table%" table." => "Attributet "%attribute%" finns inte i tabell "%table%"."
      "Undefined "%s" error" => "Odefinierat "%s" fel"
      "The "*" operator cannot be used in a nested query." => ""*" operatören kan inte användas i en nested query."
      "The operator "%s" is incorrect." => "Operatorn "%s" används felaktigt"
      "The "%operator%" operator is incorrect." => "Operatör "%operator%" är felaktig."
      "The LIMIT clause must contain numeric arguments." => "Begräningsklasulen måste innehålla nummer argument"
      "The "%reference%" reference does not exist in the "%table%" table." => "Referensen "%reference%" finns inte i tabell "%table%"."
      "When multiple tables are used, each attribute must refer back to a table." => "När flera tabeller används, måste varje attribut hänvisa till en tabell."
      ""%key%" is an unauthorized keyword." => ""%key%" är ett oauktoriserat nyckelord."
      "The limit chosen is larger than the server's maximum upload limit. Please increase the limits of your server." => "Begränsningen är högre än serverns maxiamala tillåtna storlek. Du måste öka värdet på servern."
      "No file was uploaded." => "Ingen fil laddades upp"
      "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini. If your server configuration allows it, you may add a directive in your .htaccess." => "Den uppladdade filen överskrider upload_max_filesize inställningen i din php.ini. Om din serverkonfiguration tillåter det, kan du ändra värdet via din .htaccess fil."
      "The uploaded file exceeds the post_max_size directive in php.ini. If your server configuration allows it, you may add a directive in your .htaccess, for example:" => "Den uppladdade filen överskrider post_max_size-inställningen i php.ini. Om din server-konfiguration tillåter det, kan du ändra inställning i din .htaccess, till exempel:"
      "The uploaded file was only partially uploaded." => "Den uppladdade filen har endast delvis laddats upp."
      "The extension of your file should be .csv." => "Filändelsen på din fil måste vara .csv."
      "An error occurred while uploading / copying the file." => "Ett fel inträffade vid uppladdning / kopiering av filen."
      "To avoid operating problems, please use an Apache server." => "För att undvika driftproblem, vänligen använd en Apache-server."
      "Please activate the 'mod_auth_basic' Apache module to allow authentication of PrestaShop's webservice." => "Vänligen aktivera Apache-modulen 'mod_auth_basic' för att använda autentisering för Prestashop's webservice."
      "Please activate the 'mod_rewrite' Apache module to allow the PrestaShop webservice." => "Vänligen aktivera Apache-modulen 'mod_rewrite' för att använda Prestashop's webservice."
      "We could not check to see if basic authentication and rewrite extensions have been activated. Please manually check if they've been activated in order to use the PrestaShop webservice." => "Vi kunde inte kontrollera om grundläggande autentisering och förlängningar skriva aktiveras. Vänligen manuellt kontrollera om de är aktiverade för att använda PrestaShop webbtjänst."
      "Please activate the 'SimpleXML' PHP extension to allow testing of PrestaShop's webservice." => "Vänligen aktivera PHP-modulen 'SimpleXML' för att kunna testa Prestashop's webservice."
      "It is preferable to use SSL (https:) for webservice calls, as it avoids the "man in the middle" type security issues." => "Om möjligt är det bättre att använda SSL (https) för webbtjänsten, eftersom det undviker säkerhetsrisker av typen "man in the middle"."
      "It appears the backup was successful, however you must download and carefully verify the backup file before proceeding." => "Det verkar som att säkerhetskopieringen lyckades, dock måste du hämta och noggrant kontrollera säkerhetskopian."
      "The "Backups" directory located in the admin directory must be writable (CHMOD 755 / 777)." => "Katalogen "backup" i admin-katalogen måste vara skrivbar (chmod 755 / 777)."
      "The backup file does not exist" => "Backup filen finns ej"
      "Error deleting" => "Fel vid borttagning"
      "You cannot edit the SuperAdmin profile." => "Du kan inte ändra profilen för superadmins."
      "The provided profile is invalid" => "Den angivna profilen är ogiltig"
      "You cannot disable or delete your own account." => "Du kan inte inaktivera eller ta bort ditt eget konto."
      "You cannot disable or delete the administrator account." => "Du kan inte inaktivera eller ta bort den sista administratörskontot."
      "Your current password is invalid." => "Ditt aktuella lösenord är ogiltigt."
      "The employee must be associated with at least one shop." => "En anställd måste vara kopplad till minst en butik"
      "The import directory doesn't exist. Please check your file path." => "Importkatalogen finns inte. Vänligen kontrollera filens sökväg."
      "The import directory must be writable (CHMOD 755 / 777)." => "Importkatalogen måste vara skrivbar (chmod 755 / 777)."
      "To proceed, please upload a file first." => "För att fortsätta, vänligen ladda upp en fil först."
      "The import file cannot be read." => "Importfilen kan inte läsas."
      "The Memcached server cannot be added." => "Kan inte lägga memcached server"
      "There was an error when attempting to delete the Memcached server." => "Fel i radera memcached server"
      "All caches cleared successfully" => "All cache har rensats"
      "For security reasons, you cannot delete the Administrator's profile." => "Av säkerhetsskäl kan du inte ta bort administratören profil"
      "Key length must be 32 character long." => "Viktiga längd skall vara 32 tecken lång"
      "This key already exists." => "Nyckel existerar redan"
      "(you must install the [a]Memcache PECL extension[/a])" => "(du måste installera [a]Memcache PECL extension[/a])"
      "(you must install the [a]Memcached PECL extension[/a])" => "(du måste installera [a]Memcached PECL tillägget[/a])"
      "(you must install the [a]APC PECL extension[/a])" => "(du måste installera [a]APC PECL extension[/a])"
      "(you must install the [a]Xcache extension[/a])" => "(du måste installera [a]Xcache extension[/a])"
      "The locale must be installed" => "Lokaliseringspaketet måste installeras"
      "I have read the disclaimer. Please create a new backup." => "Jag läste ansvarsfriskrivning - Skapa en ny säkerhetskopia"
      "How to restore a database backup" => "Hur man gör för att återställa en databas-backup"
      "If you need to restore a database backup, we invite you to subscribe to a [1][2]technical support plan[/2][/1]." => "Om du behöver göra en återställning av en databas-backup, så rekommenderar vi att du tecknar avtal på [1][2]teknisk support[/2][/1]."
      "Our team will take care of restoring your database safely." => "Vårt team ser till att din databas återställs på ett säkert sätt."
      "Why can't I restore it by myself?" => "Varför kan jag inte återställa det på egen hand?"
      "Your shop is hosted by PrestaShop. Although you can create backup files here below, there are core settings you cannot access for security reasons, like the database management. Thus, only our team can proceed to a restoration." => "Din butik är hostad av PrestaShop. Du kan däremot skapa egna backup-filer nedan, men av säkerhetsskäl har du ingen åtkomst till databasen, detta hanteras av oss."
      "Disclaimer before creating a new backup" => "Ansvarsfriskrivning innan du skapar en ny säkerhetskopiering"
      "PrestaShop is not responsible for your database, its backups and/or recovery." => "PrestaShop är inte ansvariga för din databas, säkerhetskopior, återställning och data."
      "PrestaShop is open-source software. You are using it at your own risk under the license agreement." => "PrestaShop är en mjukvara med öppen källkod. Du använder den på egen risk enligt licensavtalet."
      "You should back up your data on a regular basis (both files and database)." => "Du bör säkerhetskopiera dina data regelbundet (både filer och databas)."
      "This function only backs up your database, not your files." => "Denna funktion säkerhetskopierar bara din databas, inte dina filer. "
      "By default, your existing database tables will be dropped during the backup recovery (see "Backup options" below)." => "Som förval kommer dina befintliga databastabeller tas bort under säkerhets-återställning (se tillval)."
      "Always verify the quality and integrity of your backup files!" => "Kontrollera alltid kvaliteten och integriteten hos dina säkerhetskopior. "
      "Always verify that your backup files are complete, up-to-date and valid, even if you had a success message appear during the backup process." => "Kontrollera alltid att dina säkerhetskopior är fullständiga, aktuella och giltiga. Även om du hade ett framgångsrikt meddelande under säkerhetskopieringen."
      "Always check your data." => "Kontrollera alltid dina data."
      "Never restore a backup on a live site." => "Återställ aldrig en säkerhetskopia på en skarp butik."
      "Beginning the download ..." => "Börjar hämta ..."
      "Backup files should automatically start downloading." => "Nerladdning av backupfiler ska starta automatiskt."
      "If not,[1][2] please click here[/1]!" => "Om inte, [1][2] vänligen klicka här[/1]!"
      "Note that the Category import does not support having two categories with the same name." => "Notera att import av kategorier inte stöder flera kategorier med samma namn."
      "Note that you can have several products with the same reference." => "Notera att du kan ha flera produkter med samma artikelnummer"
      "Are you sure that you would like to delete this entity:" => "Är du säker på att du vill ta bort denna enhet:"
      "Are you sure you want to delete this entity:" => "Vill du verkligen ta bort den här enheten?"
      "SSL does not seem to be available on your server." => "SSL verkar inte vara tillgängligt på din server."
      "Testing a feature before its official release can be exciting. However, you must be aware of the potential risks of such experiments:" => "Det kan vara spännande att testa nya funktioner innan lansering. Du måste emellertid vara medveten om risken det innebär:"
      "Experimental features are still under development. Enabling them could therefore have unintended consequences and cause data loss." => "Experimentella funktioner är fortfarande under utveckling. Att aktivera dem kan få oväntade följder och resultera i förlorad data."
      "In any case, you should never experiment in production." => "I vilket fall som helst, du bör inte experimentera i produktionsmiljö."
      "Are you sure you want to enable this experimental feature?" => "Är du säker på att du vill aktivera denna experimentella funktion?"
      "You are about to enable a feature that is not stable yet. This should only be done in a test environment or in full knowledge of the potential risks." => "Du håller på att aktivera en funktion som inte är stabil än. Detta bör bara göras i en testmiljö eller om du är fullt medveten om riskerna."
      "Please choose a MySQL table" => "Vänligen välj en MySQL-tabell"
      "When saving the query, only the "SELECT" SQL statement is allowed." => "Endast SQL-frågor av typen "SELECT" kan sparas."
      "This SQL query has no result." => "Den här SQL-frågan gav ett tomt resultat."
      "Do you really want to remove the server %serverIp%:%serverPort% ?" => "Vill du verkligen ta bort server %serverIp%:%serverPort% ?"
      "OK" => "OK"
      "Please fix the following error(s)" => "Vänligen åtgärda följande felmeddelande(n)"
      "Checking files..." => "Kontrollerar filer..."
      "Missing files" => "Saknade filer"
      "Updated files" => "Uppdaterade filer"
      "Changed/missing files have been detected." => "Ändrade eller saknade filer har upptäckts"
      "No change has been detected in your files." => "Inga förändringar kunde hittas i dina filer."
     ]
     "ShopThemeActions" => array:56 [
      "Choose variants" => "Välj modell"
      "Download" => "Ladda ned"
      "Add to cart" => "Lägg i varukorg"
      "Pre-book" => "Förboka"
      "Add a new address" => "Lägg till en ny adress"
      "Cart" => "Varukorg"
      "Reset all filter" => "Återställ alla filter"
      "Refresh" => "Uppdatera"
      "Save Address" => "Spara adress"
      "ok" => "ok"
      "Order with an obligation to pay" => "Beställning med betalningsansvar"
      "Send" => "Skicka"
      "Choose file" => "Välj fil"
      "Sign out" => "Logga ut"
      "Sign in" => "Logga in"
      "OK" => "OK"
      "Subscribe" => "Prenumerera"
      "Share" => "Dela"
      "Continue shopping" => "Fortsätt shoppa"
      "Proceed to checkout" => "Gå till kassan"
      "Remove" => "Ta bort"
      "remove from cart" => "ta bort från varukorg"
      "Show" => "Visa"
      "Hide" => "Göm"
      "Previous" => "Föregående"
      "Next" => "Nästa"
      "Filter By" => "Filtrera på"
      "Clear all" => "Avmarkera alla"
      "View products" => "Visa produkter"
      "Quick view" => "Snabbvy"
      "Quantity" => "Kvantitet"
      "Remove Image" => "Ta bort bild"
      "Save Customization" => "Spara anpassning"
      "Filter" => "Filtrera"
      "Back to top" => "Tillbaka till toppen"
      "Select" => "Välj"
      "Cancel" => "Avbryt"
      "show details" => "visa detaljer"
      "Take advantage of our exclusive offers:" => "Dra nytta av våra erbjudanden:"
      "Add" => "Lägg till"
      "Continue" => "Fortsätt"
      "edit" => "redigera"
      "add new address" => "lägg till ny adress"
      "Edit" => "Redigera"
      "Choose" => "Välj"
      "Checkout" => "Kassa"
      "Delete" => "Ta bort"
      "Update" => "Uppdatera"
      "Save" => "Spara"
      "Create new address" => "Skapa ny adress"
      "Reorder" => "Beställ igen"
      "Print out" => "Skriv ut"
      "Send reset link" => "Skicka återställningslänk"
      "Back to login" => "Tillbaks till inloggningen"
      "Back to Login" => "Tillbaks till inloggningen"
      "Change Password" => "Ändra lösenord"
     ]
     "ShopThemeCatalog" => array:119 [
      "Show less" => "Visa mindre"
      "Show more" => "Visa mer"
      "Sub categories" => "Underkategorier"
      "Out of stock" => "Tillfälligt slut"
      "Delivery time" => "Leveranstid"
      "In stock" => "I lager"
      "Showing %from%-%to% of %total% item(s)" => "Visar %from%-%to% av %total%st"
      "Items" => "st"
      "Reference" => "Artikelnummer"
      "Recommended price %recprice%" => "Rek. Butikspris %recprice%"
      "Product has been removed from sale" => "Produkten har tyvärr utgått ur vårt sortiment"
      "Discount" => "Rabatt"
      "Unit discount" => "Mängdrabatt"
      "Item" => "Produkt"
      "Categories" => "Kategorier"
      "Pages" => "Sidor"
      "Price drop" => "Prisfall"
      "Best sellers" => "Bästsäljare"
      "Category: %category_name%" => "Kategori: %category_name%"
      "List of all brands" => "Lista över alla varumärken"
      "Prices drop" => "Rea"
      "Search results" => "Sökresultat"
      "%number% products" => "%number% produkter"
      "%number% product" => "%number% produkt"
      "List of all suppliers" => "Förteckning över alla leverantörer"
      "List of products by supplier %supplier_name%" => "Lista på produkter efter leverantör %supplier_name%"
      "%1$s: " => "%1$s: "
      "Search our catalog" => "Sök i vår katalog"
      "Search" => "Sök"
      "Name, A to Z" => "Namn, A till Ö"
      "Name, Z to A" => "Namn, Ö till A"
      "Price, low to high" => "Pris, lågt till högt"
      "Price, high to low" => "Pris, högt till lågt"
      "Sales, highest to lowest" => "Försäljning, högsta till lägsta"
      "Date added, newest to oldest" => "Tilläggsdatum, nyaste till den äldsta"
      "Date added, oldest to newest" => "Tilläggsdatum, äldsta till nyaste"
      "New product" => "Ny produkt"
      "Online only" => "Online endast"
      "On sale!" => "På rea!"
      "Reduced price" => "Reducerat pris"
      "Pack" => "Paket"
      "Product available with different options" => "Produkten finns med andra alternativ"
      "Last items in stock" => "Sista produkten i lager"
      "ean13" => "ean13"
      "isbn" => "isbn"
      "upc" => "upc"
      "Used" => "Begagnad"
      "Refurbished" => "Renoverad"
      "New" => "Ny"
      "MPN" => "Tillverkarens art.nr."
      "Relevance" => "Relevans"
      "%facet_label%: %facet_value%" => "%facet_label%: %facet_value%"
      "Pack content" => "Paketets innehåll"
      "Accessories" => "Tillbehör"
      "Returned" => "Returnerade"
      "Best Sellers" => "Bästsäljare"
      "All best sellers" => "Alla bästsäljare"
      "All brands" => "Alla märken"
      "Brands" => "Varumärken"
      "No brand" => "Inget märke"
      "brands" => "varumärken"
      "%s other product in the same category:" => "%s andra produkter i samma kategori:"
      "%s other products in the same category:" => "%s andra produkter i samma kategori:"
      "Customers who bought this product also bought:" => "Kunder som köpt denna produkt köpte också:"
      "My alerts" => "Mina påminnelser"
      "Popular Products" => "Populära produkter"
      "All products" => "Alla produkter"
      "New products" => "Nyheter"
      "All new products" => "Alla nyheter"
      "1 person is currently watching this product." => "1 person tittar för närvarande på denna produkt."
      "%nb_people% people are currently watching this product." => "%nb_people% personer tittar för närvarande på denna produkt."
      "Last time this product was bought: %date_last_order%" => "Senaste gången den här produkten köptes: %date_last_order%"
      "Last time this product was added to a cart: %date_last_cart%" => "Senaste gången den här produkten lades i en varukorg: %date_last_cart%"
      "No RSS feed added" => "Inget RSS-flöde tillagt"
      "On sale" => "På rea"
      "All sale products" => "Alla produkter med nersatt pris"
      "All suppliers" => "Alla leverantörer"
      "Suppliers" => "Leverantörer"
      "No supplier" => "Inga leverantörer"
      "Viewed products" => "Visade produkter"
      "%1$s:" => "%1$s:"
      "Price" => "Pris"
      "Regular price" => "Baspris"
      "Your customization:" => "Din anpassning:"
      "Brand" => "Varumärke"
      "Availability date:" => "Tillgänglig efter datum:"
      "Data sheet" => "Datablad"
      "Specific References" => "Särskilda referenser"
      "Condition" => "Skick"
      "Volume discounts" => "Mängdrabatter"
      "You Save" => "Du Sparar"
      "Up to %discount%" => "Upp till %discount%"
      "Save %percentage%" => "Spara %percentage%"
      "Save %amount%" => "Spara %amount%"
      "%price% tax excl." => "%price% exkl. moms"
      "Instead of %price%" => "I stället för %price%"
      "Including %amount% for ecotax" => "Inklusive %amount% miljöskatt"
      "(not impacted by the discount)" => "(Påverkades inte av rabatten)"
      "(%unit_price%)" => "(%unit_price%)"
      "No tax" => "Ingen skatt"
      ": " => ": "
      "There are %product_count% products." => "Det finns %product_count% produkter."
      "There is 1 product." => "Det finns 1 produkt."
      "List of products by brand %brand_name%" => "Lista på produkter efter tillverkare %brand_name%"
      "No matches were found for your search" => "Inga produkter matchade din sökning"
      "Please try other keywords to describe what you are looking for." => "Vänligen använd andra sökord för att beskriva vad du letar efter."
      "List of products by supplier %s" => "Lista på produkter från leverantör %s"
      "This pack contains" => "Det här paketet innehåller"
      "Description" => "Beskrivning"
      "Product Details" => "Produktdetaljer"
      "Attachments" => "Bilagor"
      "You might also like" => "Du kanske också gillar"
      "Product" => "Produkt"
      "Quantity" => "Kvantitet"
      "Unit price" => "Enhets pris"
      "Total price" => "Totalpris"
      "Product customization" => "Produktanpassning"
      "No products available yet" => "Inga produkter tillgängliga än"
      "Stay tuned! More products will be shown here as they are added." => "Håll ögonen öppna! Fler prdoukter kommer att visas här när de läggs till."
     ]
     "ShopThemeCheckout" => array:121 [
      "Your cart" => "Din varukorg"
      "1 item" => "1 st"
      " (additional cost of %giftcost% %taxlabel%)" => " (ytterligare kostnad på %giftcost% %taxlabel%)"
      "I would like my order to be gift wrapped %cost%" => "Jag vill att min beställning slås in i presentpapper %cost%"
      "tax incl." => "inkl."
      "tax excl." => "exkl. moms."
      "(additional cost of %giftcost% %taxlabel%)" => "(ytterligare kostnad på %giftcost% %taxlabel%)"
      "Personal Information" => "Personlig information"
      "I agree to the [terms of service] and will adhere to them unconditionally." => "Jag godkänner [köpvillkoren]."
      "%price% tax incl." => "%price% inkl. moms."
      "%price% tax excl." => "%price% exkl. moms"
      "My Address" => "Min adress"
      "Tax included" => "Inkl. moms"
      "Tax excluded" => "Exkl. moms"
      "Free shipping" => "Fri frakt"
      "Guest order tracking" => "Spårning av gästbeställning"
      "Order confirmation" => "Orderbekräftelse"
      "Product Successfully Added to Your Shopping Cart" => "Produkten har lagts i din varukorg"
      "Free" => "Gratis!"
      "Total" => "Totalt:"
      "Subtotal" => "Delsumma"
      "Gift wrapping" => "Presentinslagning"
      "Shipping" => "Leverans"
      "Included taxes" => "Inklusive moms"
      "Taxes" => "Skatter"
      "Total (tax incl.)" => "Summa (inkl. moms)"
      "Total (tax excl.)" => "Totalt (exkl. moms)"
      "%count% items" => "%count% objekt"
      "A minimum shopping cart total of %amount% (tax excl.) is required to validate your order. Current cart total is %total% (tax excl.)." => "Ett minimum köp på totalt %amount% (exkl. moms) krävs för att bekräfta din beställning, nuvarande total är %total% (exkl. moms)."
      "Discount(s)" => "Rabatt(er)"
      "Total paid" => "Totalt betalade"
      "Discount" => "Rabatt"
      "Shipping and handling" => "Leverans och hantering"
      "Tax" => "Skatt"
      "You Save" => "Du Sparar"
      "Up to %amount_saved%" => "Upp till %amount_saved%"
      "Choose a password to create an account and save time on your next order (optional)" => "Välj ett lösenord för att skapa ett konto och spara tid vid nästa beställning (valfritt)"
      "The selected address will be used both as your personal address (for invoice) and as your shipping address." => "Den valda adressen kommer att användas (för faktura) och som din leveransadress."
      "Order reference %reference%" => "Beställningsreferens: %reference%"
      "Payment method %method_name%" => "Betalningsmetod: %method_name%"
      "Shipping method %method_name%" => "Fraktalternativ %method_name%"
      "Product successfully added to your shopping cart" => "Produkten tilllagd i din varukorg"
      "Quantity:" => "Antal:"
      "There are %products_count% items in your cart." => "Det finns %products_count% produkter i din varukorg."
      "There is %product_count% item in your cart." => "Det finns %product_count% varor i varukorgen."
      "Total products:" => "Summa produkter:"
      "Total shipping:" => "Summa frakt:"
      "Total:" => "Totalt:"
      "Subtotal:" => "Delsumma:"
      "Shipping:" => "Leverans:"
      "There is %products_count% item in your cart." => "Det finns %products_count% varor i varukorgen."
      "Cart" => "Varukorg"
      "Shopping cart link containing %nbProducts% product(s)" => "Länk till varukorg som innehåller %nbProducts% produkt(er)"
      "The minimum purchase order quantity for the product is %quantity%." => "Minsta antal för beställning av den här produkten är %quantity%."
      "Use this address for invoice too" => "Använd den här adressen även för fakturering"
      "Gift" => "Gåva"
      "%productName% product quantity field" => "Kvantitet för %productName%"
      "There are no more items in your cart" => "Det finns inte fler produkter i din varukorg"
      "Promo code" => "Kampanjkod"
      "Have a promo code?" => "Har du en kampanjkod?"
      "Close" => "Stäng"
      "Create an account" => "Skapa ett konto"
      "(optional)" => "(valfri)"
      "And save time on your next order!" => "Och spara tid vid nästa beställning!"
      "Order items" => "Beställda produkter"
      "Unit price" => "Enhets pris"
      "Total products" => "Totalt antal produkter:"
      "%product_count% item in your cart" => "%product_count% produkter i din varukorg"
      "%products_count% items in your cart" => "%products_count% produkter i din varukorg"
      "Shipping Method" => "Leveranssätt"
      "Addresses" => "Adresser"
      "Please check your order before payment" => "Kontrollera din beställning innan betalning"
      "Your Delivery Address" => "Din leveransadress"
      "Shipping Address" => "Leveransadress"
      "The selected address will be used as your personal address (for invoice)." => "Den valda adressen kommer att användas för fakturering."
      "Billing address differs from shipping address" => "Fakturaadress skiljer sig från leveransadress"
      "Your Invoice Address" => "Din fakturaadress"
      "The selected address will be used both as your personal address (for invoice) and as your delivery address." => "Den valda adressen kommer att användas för både leverans och fakturering."
      "Transaction amount has been correctly updated" => "Transaktionssumman har uppdaterats korrekt"
      "By confirming the order, you certify that you have read and agree with all of the conditions below:" => "Genom att bekräfta min beställning, bekräftar jag att jag läst och godkänner alla villkoren nedanför:"
      "Selected" => "Vald"
      "Unfortunately, there are no payment method available." => "Det finns tyvärr inte några betalningssätt tillgängliga."
      "Please make sure you've chosen a [1]payment method[/1] and accepted the [2]terms and conditions[/2]." => "Vänligen se till att du har valt en [1]betalningsmetod[/1] och godkänt [2]köpvillkoren[/2]."
      "No payment needed for this order" => "Ingen betalning behövs för denna order"
      "Order with an obligation to pay" => "Beställning med betalningsansvar"
      "Place order" => "Beställ"
      "If you sign out now, your cart will be emptied." => "Om du loggar ut nu, kommer din varukorg att tömmas."
      "Order as a guest" => "Beställ som gäst"
      "I would like to receive my order in recycled packaging." => "Jag godkänner att få min leverans i återvinningsmaterial"
      "If you'd like, you can add a note to the gift:" => "Om du vill, kan du lägga till ett meddelande till presenten:"
      "Unfortunately, there are no carriers available for your delivery address." => "Det finns tyvärr inte några fraktalternativ för din leveransadress."
      "If you would like to add a comment about your order, please write it in the field below." => "Om du vill lägga till en kommentar om din beställning, vänligen skriv det nedan."
      "Shopping Cart" => "Varukorg"
      "Your order is confirmed" => "Din beställning har bekräftats"
      "An email has been sent to your mail address %email%." => "Ett mail har skickats till din e-postadress %email%."
      "You can also [1]download your invoice[/1]" => "Du kan också [1]ladda ner fakturan[/1]"
      "Order details" => "Order detaljer"
      "Save time on your next order, sign up now" => "Spara tid vid din nästa beställning, och registrera dig nu"
      "Order reference: %reference%" => "Beställningsreferens: %reference%"
      "Payment method: %method%" => "Betalningsmetod: %method%"
      "Shipping method: %method%" => "Fraktsätt: %method%"
      "Code" => "Kod"
      "Description" => "Beskrivning"
      "Value" => "Värde"
      "Minimum" => "Minimum"
      "Cumulative" => "Kumulativ"
      "Expiration date" => "Utgångsdatum"
      "Payment" => "Betalning"
      "Order reference" => "Orderreferens"
      "Date" => "Datum"
      "Total price" => "Totalpris"
      "Status" => "Visade"
      "Invoice" => "Faktura"
      "Carrier" => "Leverantör"
      "Payment method" => "Betalningsmetod"
      "Delivery address %alias%" => "Leveransadress %alias%"
      "Invoice address %alias%" => "Fakturaadress %alias%"
      "Weight" => "Vikt"
      "Shipping cost" => "Fraktkostnad"
      "Tracking number" => "Spårningsnummer"
      "Quantity" => "Kvantitet"
     ]
     "ShopThemeFilter" => array:1 [
      "Active filters" => "Aktiva filter"
     ]
     "ShopThemeGlobal" => array:69 [
      "(no filter)" => "(inget filter)"
      "Language:" => "Språk:"
      "Categories" => "Kategorier"
      "Undefined" => "Odefinierad"
      "Addresses" => "Adresser"
      "None" => "Ingen"
      "No" => "Nej"
      "Yes" => "Ja"
      "Merchandise returns" => "Merchandise avkastning"
      "Our Offers" => "Våra erbjudanden"
      "Log in" => "Logga in"
      "Create new account" => "Skapa nytt konto"
      "Monday" => "Måndag"
      "Tuesday" => "Tisdag"
      "Wednesday" => "Onsdag"
      "Thursday" => "Torsdag"
      "Friday" => "Fredag"
      "Saturday" => "Lördag"
      "Sunday" => "Söndag"
      "The page you are looking for was not found." => "Sidan du sökte kunde inte hittas."
      "Brands" => "Varumärken"
      "(tax incl.)" => "(inkl. moms)"
      "(tax excl.)" => "(exkl. moms)"
      "(tax included)" => "(inklusive moms)"
      "(tax excluded)" => "(exklusive moms)"
      "Tax included" => "Inkl. moms"
      "Tax excluded" => "Exkl. moms"
      "List of subcategories in %category_name%:" => "Lista av underkategorier i %category_name%:"
      "Phone:" => "Telefon:"
      "Email:" => "E-post:"
      "Opening hours" => "Öppettider"
      "Contact us" => "Kontakta oss"
      "Fax:" => "Fax:"
      "Call us:" => "Ring oss:"
      "Email us:" => "Mejla oss:"
      "Store information" => "Butiksinformation"
      "Call us: [1]%phone%[/1]" => "Ring oss: [1]%phone%[/1]"
      "Fax: [1]%fax%[/1]" => "Fax: [1]%fax%[/1]"
      "Email us: [1]%email%[/1]" => "Maila oss: [1]%email%[/1]"
      "Currency:" => "Valuta:"
      "Currency dropdown" => "Valutameny"
      "Get our latest news and special sales" => "Få våra senaste nyheter och erbjudanden"
      "Carousel buttons" => "Karusellknappar"
      "Previous" => "Föregående"
      "Next" => "Nästa"
      "Carousel container" => "Sliderbehållare"
      "Language dropdown" => "Språkmeny"
      "%label%:" => "%label%:"
      "Close" => "Stäng"
      "%copyright% %year% - Ecommerce software by %prestashop%" => "%copyright% %year% - E-handel programvara genom %prestashop%"
      "Active filters" => "Aktiva filter"
      "Sort by:" => "Sortera efter:"
      "Sort by selection" => "Sortera på urval"
      "logo" => "logotyp"
      "List of pages in %category_name%:" => "Lista av sidor i %category_name%:"
      "List of sub categories in %name%:" => "Lista av underkategorier i %name%:"
      "Sitemap" => "Webbplatskarta"
      "Our stores" => "Våra butiker"
      "About and Contact" => "Om och Kontakt"
      "Home" => "Hem"
      "Date" => "Datum"
      "Status" => "Visade"
      "We'll be back soon." => "Vi är snart tillbaka."
      "Sorry for the inconvenience." => "Ursäkta olägenheten."
      "Search again what you are looking for" => "Sök igen"
      "This page could not be found" => "Sidan hittades inte. "
      "Try to search our catalog, you may find what you are looking for!" => "Prova med en sökning, så hittar du kanske vad du letar efter!"
      "403 Forbidden" => "403 Förbjuden"
      "You cannot access this store from your country. We apologize for the inconvenience." => "Du kan inte komma åt vår butik från ditt land. Vi ber om ursäkt för besväret."
     ]
     "AdminCatalogFeature" => array:506 [
      "Reference" => "Artikelnummer"
      "Texture" => "Mönster"
      "Apply a discount" => "Tillämpa en rabatt"
      "Percent (%)" => "Procent (%)"
      "Apply a discount to" => "Tillämpa rabatt på"
      "Order (without shipping)" => "Order (utan frakt)"
      "Specific product" => "Specifik produkt"
      "Cheapest product" => "Billigaste produkt"
      "Selected product(s)" => "Vald produkt(er)"
      "Exclude discounted products" => "Inkluderar ej rabatterade produkter"
      "Send a free gift" => "Skicka gratis present"
      "Search a product" => "Sök en produkt"
      "Matching products" => "Matcha produkter"
      "Available combinations" => "Tillgängliga kombinationer"
      "Limit to a single customer" => "Begränsa till en kund"
      "Valid" => "Giltig"
      "Minimum amount" => "Minsta belopp"
      "Shipping excluded" => "Frakt exkluderat"
      "Shipping included" => "Frakt inkluderat"
      "Total available" => "Totalt tillgängliga"
      "Total available for each user" => "Totalt antal tillgängliga för varje användare"
      "Restrictions" => "Restriktioner"
      "Country selection" => "Landväljare"
      "Unselected countries" => "Omarkerade länder"
      "Selected countries" => "Valda länder"
      "Carrier selection" => "Fraktalternativ"
      "Unselected carriers" => "Ej valda fraktalternativ"
      "Selected carriers" => "Valda transportörer"
      "Customer group selection" => "Utvald kundgrupp"
      "Unselected groups" => "Ej valda kundgrupper"
      "Selected groups" => "Valda grupper"
      "Compatibility with other cart rules" => "Kompatibel med andra kundvagnsregler"
      "Uncombinable cart rules" => "Okombinerbara rabattkuponger"
      "Combinable cart rules" => "Kombinerbara rabattkuponger"
      "Product selection" => "Produktval"
      "Shop selection" => "Butiksval"
      "Unselected shops" => "Ej valda butiker"
      "Selected shops" => "Valda butiker"
      "Cart rule" => "Varukorgsregel"
      "Information" => "Information"
      "Now" => "Nu"
      "Done" => "Klart"
      "Choose Time" => "Välj tid"
      "Time" => "Tid"
      "Minute" => "minut"
      "Highlight" => "Markera"
      "Partial use" => "Spara överskott"
      "Number of products required in the cart to enjoy the discount:" => "Minst antal produkter i varukorgen för att ta del av rabatten:"
      "Attachment" => "Bilaga"
      "Product name" => "Produktnamn"
      "Conditions" => "Villkor"
      "Add a new condition group" => "Lägg till en ny villkorsgrupp."
      "Add condition" => "Lägg till villkor"
      "Condition group" => "Villkorsgrupp"
      "MPN" => "Tillverkarens art.nr."
      "Root" => "Rot"
      "Home" => "Hem"
      "Increase" => "Öka"
      "Decrease" => "Minska"
      "Customer Order" => "Kundbeställning"
      "Adjustment following an inventory of stock" => "Justering efter en inventering av lagernivå"
      "Transfer to another warehouse" => "Överför till ett annat lager"
      "Transfer from another warehouse" => "Överför från ett annat lager"
      "Supply Order" => "Leverantörsbeställning"
      "Product Return" => "Produktreturer"
      "Manual Entry" => "Manuell inmatning"
      "Associated with" => "Associerad med"
      "Attributes generator" => "Attributgenerator"
      "Back to the product" => "Tillbaka till produkt"
      "Values" => "Värden"
      "Value" => "Värde"
      "Color or texture" => "Färg på mönster"
      "Public name" => "Publikt namn"
      "Attribute type" => "Egenskapstyp"
      "Attribute group" => "Attributgrupp"
      "Current texture" => "Nuvarande mönster"
      "Add New Values" => "Lägg till nytt värde"
      "Add New Attributes" => "Lägg till nytt attribut"
      "Edit New Attribute" => "Redigera nytt attribut"
      "Add New Attribute" => "Lägg Till Nytt Attribut"
      "Save then add another value" => "Spara och lägg till nytt värde"
      "Edit Value" => "Redigera värde"
      "Add New Value" => "Lägg till nytt värde"
      "Payment: " => "Betalning: "
      "Cart Rules" => "Rabattkoder"
      "Payment:" => "Betalning:"
      "Category Cover Image" => "Huvudbild för kategori"
      "Root Category" => "Rotkategori"
      "Open" => "Öppet"
      "Closed" => "Stängt"
      "Pending 1" => "I avvaktan på en"
      "Pending 2" => "I väntan på 2"
      "Messages" => "Meddelanden"
      "Private" => "Privat"
      "Last message" => "Senaste meddelandet"
      "Contact options" => "Kontakta alternativ"
      "Allow file uploading" => "Tillåt filuppladdning"
      "Default message" => "Standardmeddelande"
      "Customer service options" => "Kundservicealternativ"
      "IMAP URL" => "IMAP URL"
      "IMAP port" => "IMAP port"
      "IMAP user" => "IMAP-användare"
      "IMAP password" => "IMAP-lösenord"
      "Delete messages" => "Ta bort meddelanden"
      "Create new threads" => "Skapa nya ämnen"
      "IMAP options" => "IMAP-alternativ"
      "Total threads" => "Totalt trådar"
      "Threads pending" => "Ämnen i avvaktan"
      "Total number of customer messages" => "Totalt kund meddelanden"
      "Total number of employee messages" => "Totalt anställd meddelanden"
      "Unread threads" => "Ämnen oläst"
      "Closed threads" => "Ämnen stängt"
      "Pending Discussion Threads" => "Väntande diskussionstrådar"
      "Average Response Time" => "Genomsnittstid för svar"
      "Messages per Thread" => "Meddelande per tråd"
      "Reply to the next unanswered message in this thread" => "Svara på nästa obesvarade meddelande i den här tråden"
      "Add new feature" => "Lägg till en ny egenskap"
      "Edit New Feature" => "Lägg till ny egenskap"
      "Add New Feature" => "Lägg till en ny egenskap"
      "Feature value" => "Egenskapsvärde"
      "Add a new feature value" => "Lägg till en ny funktion värde"
      "List of brands" => "Lista över varumärken"
      "Brand addresses" => "Adresser för varumärken"
      "Choose the brand" => "Välj varumärke"
      "Edit Addresses" => "Redigera adresser"
      "Add address" => "Lägg till adress"
      "Category root" => "Kategorirot"
      "List of empty categories:" => "Lista över tomma kategorier:"
      "List of products with combinations but without available quantities for sale:" => "En lista av produkter med attribut men utan ett tillgängligt lagersaldo till försäljning:"
      "List of products without combinations and without available quantities for sale:" => "En lista av produkter utan attribut och utan tillgängligt lagersaldo till försäljning:"
      "Product disabled" => "Produkt inaktiverad"
      "Message forwarded to" => "Meddelande skickas till"
      "Comment:" => "Kommentar:"
      "Mark as "handled"" => "Markera som "hanterad""
      "Re-open" => "Öppna igen"
      "Mark as "pending 1" (will be answered later)" => "Markera som "under behandling 1" (kommer att besvaras senare)"
      "Disable pending status" => "Inaktivera väntande status"
      "Mark as "pending 2" (will be answered later)" => "Markera som "under behandling 1" (kommer att besvaras senare)"
      "Message to: " => "Meddelade till: "
      "Product: " => "Produkt: "
      "Status:" => "Status:"
      "Message to:" => "Meddelade till:"
      "Product:" => "Produkt:"
      "Average number of products per category" => "Medelantal av produkter per kategori"
      "Disabled Categories" => "Inaktiverade kategorier"
      "Empty Categories" => "Tomma kategorier"
      "Top Category" => "Topp kategori"
      "All combinations" => "Alla kombinationer"
      "copy of %s" => "Kopia av %s"
      "Default delivery time" => "Standard leveranstid"
      "Specific delivery time to this product" => "Specifik le