×

Paw Patrol Aqua Pups Figur och havsdjur Rocky

189,00 kr

(inkl. moms)

6066145
ProductLazyArray {#347
 -imageRetriever: ImageRetriever {#351
  -link: Link {#474
   #allow: 1
   #url: "/index.php"
   +protocol_link: "https://"
   +protocol_content: "https://"
   #ssl_enable: "1"
   #urlShopId: null
  }
 }
 -link: Link {#474}
 -priceFormatter: PriceFormatter {#353}
 -productColorsRetriever: ProductColorsRetriever {#354}
 -translator: TranslatorComponent {#59
  #catalogues: array:1 [
   "sv-SE" => MessageCatalogue {#63
    -messages: array:189 [
     "AdminAdvparametersNotification" => array:246 [
      "You do not have permission to view this." => "Du har inte behörighet att visa det här."
      "There is no "/backup" directory." => "Det finns ingen backupkatalog."
      "No file has been specified." => "Ingen fil angiven"
      "Unable to open backup file(s)." => "Kunde inte öppna säkerhetskopian"
      "Unable to display backup file(s)." => "Det går inte att visa backupfil(er)"
      "Administrator permissions cannot be modified." => "Administratörsbehörighet kan inte ändras."
      "Importing Supply Order Details will reset your history of ordered products, if there are any." => "Import av leverantörsorder kommer att nollställa historiken på beställda produkter, om det finns någon."
      "Are you sure that you would like to delete this entity: " => "Är du säker på att du vill ta bort den här: "
      "You do not have permission to delete this. When the MultiStore mode is enabled, only a SuperAdmin can delete all items before an import." => "Du har inte behörighet att ta bort något här. När Multibutiksstöd är aktiverat, kan endast en SuperAdmin ta bort poster innan import."
      "Importing your data..." => "Importerar din data..."
      "Aborting, please wait..." => "Avbryter, var vänlig vänta..."
      "Data imported!" => "Data importerad!"
      "Look at your listings to make sure it's all there as you wished." => "Titta på dina listor så att allt finns som förväntat."
      "Errors occurred:" => "Fel uppstod:"
      "Warning, the current import may require a PHP setting update, to allow more data to be transferred. If the current import stops before the end, you should increase your PHP "post_max_size" setting to [1]%size%[/1]MB at least, and try again." => "Varning, nuvarande import kan innebära att PHP-inställningar måste ändras för att kunna skicka mer data. Om nuvarande import stoppas innan den är klar, så bör du öka PHP-inställningen "post_max_size" till minst [1]%size%[/1] MB, och försöka igen."
      "Some errors were detected. Please check the details:" => "Vissa fel uppstod. Kontrollera:"
      "We made the following adjustments:" => "Vi gjorde följande justeringar:"
      "Validating data..." => "Validerar data..."
      "[1]%percentage%[/1]% validated" => "[1]%percentage%[/1]% validerat"
      "Processing next page..." => "Behandlar nästa sida..."
      "Linking accessories..." => "Länkar tillbehör..."
      "[1]%size%[/1]% imported" => "[1]%size%[/1]% importerat"
      "Ignore warnings and continue?" => "Ignorera varningar och fortsätt?"
      "Abort import" => "Avbryt import"
      "Error - The following e-mail template is missing: %s" => "Fel - Följande E-postmall saknas: %s"
      ""Backup" directory does not exist." => "Säkerhetskopior katalogen finns inte."
      "Invalid ID" => "Ogiltigt ID"
      "Unable to create backup file" => "Det går inte att skapa backup-fil"
      "An error occurred while backing up. Unable to obtain the schema of %s" => "Ett fel uppstod under backup. Kunde inte läsa struktur för %s"
      "No valid tables were found to backup." => "Inga godkända tabeller fanns att göra backup på."
      "Can't add the voucher." => "Kan inte lägga till kupongen."
      "You cannot delete this account because it manages warehouses. Check your warehouses first." => "Du kan inte radera det här kontot eftersom den hanterar ett varulager. Kontrollera ditt varulager först."
      "The confirmation password does not match." => "Bekräftelse-lösenordet stämmer inte."
      "You should have at least one employee in the administrator group." => "Du bör ha minst en anställd i administratörsgruppen."
      "The password must be at least %length% characters long." => "Lösenordet måste vara minst %length% tecken långt."
      "Your file has been successfully imported into your shop. Don't forget to re-build the products' search index." => "Din fil har importerats med lyckat resultat till din butik. Glöm inte att återskapa produkternas sökindex."
      "(click to open "Generators" page)" => "(klicka för att öppna "Generations" sidan)"
      "No image was found for combination with id_product = %s and image position = %s." => "Ingen bild hittad för kombinationen med id_product = %s och bildposition = %s"
      "EAN13 "%ean13%" has incorrect value for product with id %id%." => "EAN13 "%ean13%" har felaktigt värde för produkt med id %id%."
      "Advanced stock management has incorrect value. Not set for product with id %id%." => "Avancerad lagerhantering har felaktigt värde. Ej satt för produkt med id %id%."
      "Advanced stock management is not enabled, cannot enable on product with id %id%." => "Avancerad lagerhantering är ej aktiverad, kan ej aktiveras på produkt med id %id% ."
      "Advanced stock management is not enabled, warehouse is not set on product with id %id%." => "Avancerad lagerhantering är ej aktiverat, varulager är inte satt på produkt med id %id% ."
      "Warehouse did not exist, cannot set on product %name%." => "Varulager fanns ej, kan ej anges för produkt %name%."
      "Email address %1$s (ID: %2$s) cannot be validated." => "E-postadressen %1$s (ID: %2$s) kunde inte valideras."
      "Email address %1$s (ID: %2$s) cannot be saved." => "E-postadressen %1$s (ID: %2$s) kunde inte sparas."
      "%1$s does not exist in database %2$s (ID: %3$s), and therefore cannot be validated" => "%1$s finns inte i databasen %2$s (ID: %3$s), och kan därför inte valideras"
      "%1$s does not exist in database %2$s (ID: %3$s), and therefore cannot be saved" => "%1$s finns inte i databasen %2$s (ID: %3$s), och kan därför inte sparas"
      ""%email%" is not a valid email address." => ""%email%" är ingen giltig e-postadress."
      "The customer ID #%d does not exist in the database, and therefore cannot be validated." => "Kund-ID #%d finns inte i databasen och kan därför inte valideras."
      "The customer ID #%d does not exist in the database, and therefore cannot be saved." => "Kund med ID #%d finns inte i databasen och kan därför inte sparas."
      "Supplier is invalid" => "Leverantören inte giltigt"
      "Alias is invalid" => "Alias är ogiltigt"
      "Store is invalid" => "Ogiltig butik"
      "Supplier ID (%id%) is not valid (at line %line%)." => "Leverantörsid (%id%) är ogiltigt (på rad %line%)."
      "Lang ID (%id%) is not valid (at line %line%)." => "Språk ID (%id%) är inte giltigt (på rad %line%)."
      "Warehouse ID (%id%) is not valid (at line %line%)." => "Varulager ID (%id%) är inte giltig (på rad %line%)."
      "Currency ID (%id%) is not valid (at line %line%)." => "Valuta ID (%id%) är ogiltig (på rad %line%)."
      "Reference (%ref%) already exists (at line %line%)." => "Referens (%ref%) existerar redan (på rad %line%)."
      "YYYY-MM-DD" => "ÅÅÅÅ-MM-DD"
      "Date format (%date%) is not valid (at line %line%). It should be: %date_format%." => "Datumformat (%date%) är inte giltigt (på rad %line%). Det bör vara: %date_format%."
      "Date (%date%) cannot be in the past (at line %line%). Format: %date_format%." => "Datum (%date%) kan inte vara i dåtid (på rad %line%). Format: %date_format%."
      "Format: Between 0 and 100" => "Format: Mellan 0 och 100"
      "Discount rate (%rate%) is not valid (at line %line%). %format%." => "Rabattsumma (%rate%) är inte giltig (på rad %line%). %format%."
      "Supply Order (%id%) is not editable (at line %line%)." => "Leverantörsbeställning (%id%) är inte möjlig att ändra (på rad %line%)."
      "Supply Order could not be saved (at line %line%)." => "Leverantörsbeställningen kunde inte sparas (rad %line%)."
      "Supply Order (%s) could not be loaded (at line %d)." => "Leverantörsbeställning (%s) kunde inte laddas (rad %d)."
      "Product/Attribute (%d/%d) cannot be added twice (at line %d)." => "Produkt/Attribut (%d%d) kan inte anges två gånger (på rad %d)."
      "Product (%d/%d) is not available for this order (at line %d)." => "Produkt (%d/%d) är inte tillgänglig för denna beställning (på rad %d)."
      "Unit Price (tax excl.) (%d) is not valid (at line %d)." => "Enhetspris (exkl.moms) (%d) är inte giltigt (på rad %d)."
      "Quantity Expected (%d) is not valid (at line %d)." => "Förväntat antal (%d) är inte giltigt (på rad %d)."
      "Discount rate (%d) is not valid (at line %d). %s." => "Rabattsumma (%d) är inte giltig (på rad %d). %s"
      "Cannot read the .CSV file" => "Kan inte läsa CSV-filen"
      "Linking Accessories..." => "Länkar tillbehör..."
      "The confirmation email couldn't be sent, but the import is successful. Yay!" => "Bekräftelsemeddelandet kunde inte skickas, men importen lyckades!"
      "The file is too large and cannot be downloaded. Please use the LIMIT clause in this query." => "Filen är för stor och kan inte laddas ner. Använd LIMIT-klausul i denna fråga."
      "You cannot have two shops with the same name in the same group." => "Du kan inte ha två butiker med samma namn i samma grupp"
      "Unable to load this shop." => "Kunde inte ladda denna butik."
      "You need to select at least the root category." => "Du måste välja rootkatalog som minst."
      "You've selected a state for a country that does not contain states." => "Du har valt en stat för ett land som inte innehåller stater."
      "You can't put this menu inside itself. " => "Du kan inte spara menyn i sin egen hierarki"
      "The settings file cannot be overwritten." => "Kan inte skriva över inställningsfil."
      "To use Smarty Cache, the directory %directorypath% must be writable." => "För att använda Smart Cache så måste katalogen %directorypath% vara skrivbar."
      "Before being able to use this tool, you need to:[1][2]Create a blank .htaccess in your root directory.[/2][2]Give it write permissions (CHMOD 666 on Unix system).[/2][/1]" => "Innan du kan använda det här verktyget så måste du:[1][2]Skapa en tom .htaccess-fil i din rotkatalog.[/2][2]Sätt skrivrättigheten på filen (CHMOD 666 på Unix-system).[/2][/1]"
      "Error: Could not write to file. Make sure that the correct permissions are set on the file %s" => "Fel: Kunde inte skriva till fil. Se till att rätt behörigheter är inställda för filen %s"
      "Error: Could not find whether debug mode is enabled. Make sure that the correct permissions are set on the file %s" => "Fel: Kunde inte hitta om felsökningsläget är aktiverat. Se till att rätt behörigheter är inställda för filen %s"
      "The SameSite=None is only available in secure mode." => "Inställningen SameSite=None är bara tillgänglig i säkert läge."
      "There is an empty row in the file that won't be imported." => "Det finns en tom rad i filen som inte kommer att importeras."
      "%s import" => "%s import"
      "(from %s to %s)" => "(från %s till %s)"
      "with truncate" => "med förkortning"
      "The category ID must be unique. It can't be the same as the one for Root or Home category." => "Kategori-ID måste vara unikt. Den kan inte vara samma som för Root eller Hem kategorin."
      "The category ID must be unique. It can't be the same as the one for the parent category (ID: %1$s)." => "Kategori-ID måste vara unikt. Den kan inte vara samma som förälderkategori (ID: %1$s)."
      "A category can't be its own parent. You should rename it (current name: %1$s)." => "En kategori kan inte vara sin egen förälder. Du bör döpa om den (nuvarande namn: %1$s)."
      "%category_name% (ID: %id%) cannot be saved" => "%category_name% (ID: %id%) kunde inte sparas"
      "URL rewriting failed to auto-generate a friendly URL for: %category_name%" => "URL-omskrivningen misslyckades att autoskapa en vänlig URL för %category_name%"
      "Rewrite link for %1$s (ID %2$s): re-written as %3$s." => "Omskrivnings-länk för %1$s (ID %2$s): omskriven som %3$s."
      "A category cannot be its own parent. The parent category ID is either missing or unknown (ID: %1$s)." => "En kategori kan inte vara sin egen förälder. Den överordnade kategorins ID saknas eller är okänd (ID: %1$s)."
      "The root category cannot be modified." => "Rootkategorin kan inte ändras"
      "cannot be copied." => "Kan inte kopieras"
      "%1$s (ID: %2$s) cannot be %3$s" => "%1$s (ID: %2$s) kan inte vara %3$s"
      "Unknown tax rule group ID. You need to create a group with this ID first." => "Okänd skatteregel grupp-ID. Du måste skapa en grupp med detta ID först."
      "%1$s (ID: %2$s) cannot be saved" => "%1$s (ID: %2$s) kunde inte sparas"
      "%data% cannot be saved" => "%data% kunde inte sparas"
      "Shop is not valid" => "Butiken är inte giltig"
      "Discount is invalid" => "Rabatt är ogiltig"
      "Tags list is invalid" => "Tagglistan är ogiltig"
      "Error copying image: %url%" => "Fel vid kopiering av bild: %url%"
      "Product #%id%: the picture (%url%) cannot be saved." => "Produkt #%id%: bilden (%url%) kan inte sparas."
      "Advanced stock management has incorrect value. Not set for product %name% " => "Avancerad lagerhantering har felaktigt värde. Inte satt för produkt %name% "
      "Advanced stock management is not enabled, cannot enable on product %name% " => "Avancerad lagerhantering är inte aktiverad, kan inte aktiveras på produkt %name% "
      "Advanced stock management is not enabled, warehouse not set on product %name% " => "Avancerad lagerhantering är inte aktiverad, varulager inte inställd på produkt %name% "
      "Warehouse did not exist, cannot set on product %name% " => "Varulager fanns ej, kan ej anges för produkt %name% "
      "Incorrect value for "Depends on stock" for product %name% " => "Felaktigt värde för "Beror på lager" för produkt %name% "
      "Advanced stock management is not enabled, cannot set "Depends on stock" for product %name% " => "Avancerad lagerhantering är inte aktiverad, kan inte ställa in "Beror på lager" för produkt %name% "
      "Advanced stock management has incorrect value. Not set for product %name%" => "Avancerad lagerhantering har felaktigt värde. Inte satt för produkt %name%"
      "Advanced stock management is not enabled, cannot enable on product %name%" => "Avancerad lagerhantering är inte aktiverat, kan inte aktivera det på produkt %name%"
      "Advanced stock management is not enabled, warehouse not set on product %name%" => "Avancerad lagerhantering är inte aktiverad, varulager inte inställd på produkt %name%"
      "Incorrect value for "Depends on stock" for product %name%" => "Felaktigt värde för "Beror på lager" för produkt %name%"
      "Advanced stock management is not enabled, cannot set "Depends on stock" for product %name%" => "Avancerad lagerhantering är inte aktiverad, kan inte ställa in "Beror på lager" för produkt %name%"
      "Warehouse did not exist, cannot set on product %name%" => "Varulager fanns ej, kan ej anges för produkt %name%"
      "Media server #1 is invalid" => "Media Server # 1 är ogiltig"
      "Media server #2 is invalid" => "Media Server # 2 är ogiltig"
      "Media server #3 is invalid" => "Media Server # 3 är ogiltig"
      "Cannot disable SSL configuration due to the Cookie SameSite=None." => "Kan inte inaktivera SSL-konfiguration eftersom Cookie SameSite=None."
      "Update your PHP version." => "Uppdatera din PHP-version."
      "Configure your server to allow file uploads." => "Konfigurera din server för att tillåta filuppladdning."
      "Configure your server to allow the creation of directories and files with write permissions." => "Konfigurera servern för att tillåta skapandet av kataloger och skriva till filer"
      "Enable the CURL extension on your server." => "Aktivera CURL-modulen på din server."
      "Enable the DOM extension on your server." => "Aktivera DOM-tillägget på din server."
      "Enable the Fileinfo extension on your server." => "Aktivera Filinfo-modulen på din server."
      "Enable the GD library on your server." => "Aktivera GD-biblioteket på din server"
      "Enable the JSON extension on your server." => "Aktivera JSON-modulen på din server."
      "Enable the Mbstring extension on your server." => "Aktivera Mbstring-modulen på din server."
      "Enable the OpenSSL extension on your server." => "Aktivera OpenSSL-modulen på din server."
      "Enable the PDO Mysql extension on your server." => "Aktivera PDO Mysql-modulen på din server."
      "Enable the XML extension on your server." => "Aktivera XML-modulen på din server."
      "Enable the ZIP extension on your server." => "Aktivera ZIP-modulen på din server."
      "Enable the MySQL support on your server." => "Aktivera stöd för MySQL på din server"
      "Set write permissions for the "config" folder." => "Ställ skrivrättigheter för config mapp"
      "Set write permissions for the "cache" folder." => "Ställ skrivbehörigheter för cachemappen"
      "Set write permissions for the "sitemap.xml" file." => "Ställ skrivbehörigheter för sitemap.xml fil"
      "Set write permissions for the "img" folder and subfolders." => "Ställ skrivbehörigheter för img mapp och undermappar / rekursivt"
      "Set write permissions for the "log" folder and subfolders." => "Ange skrivbehörighet för "log"-mappen och undermappar rekursivt"
      "Set write permissions for the "mails" folder and subfolders." => "Ställ skrivbehörighet till post mapp och undermappar / rekursivt"
      "Set write permissions for the "modules" folder and subfolders." => "Ställ skrivrättigheter för moduler mapp och undermappar / rekursivt"
      "Set write permissions for the "themes/%s/cache/" folder and subfolders, recursively." => "Sätt skrivrättigheter för mappen "themes/%s/cache/" och undermappar, rekursivt."
      "Set write permissions for the "themes/%s/lang/" folder and subfolders, recursively." => "Sätt skrivrättigheter för mappen "themes/%s/lang/" och undermappar / rekursivt."
      "Set write permissions for the "themes/%s/pdf/lang/" folder and subfolders, recursively." => "Sätt skrivrättigheter för mappen "themes/%s/pdf/lang/" och undermappar / rekursivt."
      "Set write permissions for the "app/config/" folder and subfolders, recursively." => "Sätt skrivrättigheter för mappen "app/config/" och undermappar / rekursivt."
      "Set write permissions for the "app/Resources/translations/" folder and subfolders, recursively." => "Sätt skrivrättigheter för mappen "app/Resources/translations/" och undermappar / rekursivt."
      "Set write permissions for the "translations" folder and subfolders." => "Ställ skrivrättigheter för översättning mapp och undermappar / rekursivt"
      "Set write permissions for the "upload" folder and subfolders." => "Ställ skrivrättigheter för att ladda upp mappen och undermappar / rekursivt"
      "Set write permissions for the "download" folder and subfolders." => "Ställ skrivrättigheter för nedladdning mapp och undermappar / rekursivt"
      "Allow the PHP fopen() function on your server." => "Aktivera PHP-funktionen fopen() på din server."
      "Enable GZIP compression on your server." => "Aktivera GZIP komprimering på din server"
      "Some PrestaShop files are missing from your server." => "Vissa PrestaShop-filer saknas på din server."
      "You are using PHP %s version. Soon, the latest PHP version supported by PrestaShop will be PHP 5.6. To make sure you’re ready for the future, we recommend you to upgrade to PHP 5.6 now!" => "Du använder PHP version %s. Snart så kommer den senaste versionen som stöds av PrestaShop att vara 5.6. Se till att uppgradera till version 5.6 för att vara redo för framtiden!"
      "Enable the Apache mod_rewrite module" => "Aktivera Apache-modulen mod_rewrite"
      "The "%tablename%" table does not exist." => "Tabellen "%tablename%" finns inte."
      "The "%attribute%" attribute does not exist in the "%table%" table." => "Attributet "%attribute%" finns inte i tabell "%table%"."
      "Undefined "%s" error" => "Odefinierat "%s" fel"
      "The "*" operator cannot be used in a nested query." => ""*" operatören kan inte användas i en nested query."
      "The operator "%s" is incorrect." => "Operatorn "%s" används felaktigt"
      "The "%operator%" operator is incorrect." => "Operatör "%operator%" är felaktig."
      "The LIMIT clause must contain numeric arguments." => "Begräningsklasulen måste innehålla nummer argument"
      "The "%reference%" reference does not exist in the "%table%" table." => "Referensen "%reference%" finns inte i tabell "%table%"."
      "When multiple tables are used, each attribute must refer back to a table." => "När flera tabeller används, måste varje attribut hänvisa till en tabell."
      ""%key%" is an unauthorized keyword." => ""%key%" är ett oauktoriserat nyckelord."
      "The limit chosen is larger than the server's maximum upload limit. Please increase the limits of your server." => "Begränsningen är högre än serverns maxiamala tillåtna storlek. Du måste öka värdet på servern."
      "No file was uploaded." => "Ingen fil laddades upp"
      "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini. If your server configuration allows it, you may add a directive in your .htaccess." => "Den uppladdade filen överskrider upload_max_filesize inställningen i din php.ini. Om din serverkonfiguration tillåter det, kan du ändra värdet via din .htaccess fil."
      "The uploaded file exceeds the post_max_size directive in php.ini. If your server configuration allows it, you may add a directive in your .htaccess, for example:" => "Den uppladdade filen överskrider post_max_size-inställningen i php.ini. Om din server-konfiguration tillåter det, kan du ändra inställning i din .htaccess, till exempel:"
      "The uploaded file was only partially uploaded." => "Den uppladdade filen har endast delvis laddats upp."
      "The extension of your file should be .csv." => "Filändelsen på din fil måste vara .csv."
      "An error occurred while uploading / copying the file." => "Ett fel inträffade vid uppladdning / kopiering av filen."
      "To avoid operating problems, please use an Apache server." => "För att undvika driftproblem, vänligen använd en Apache-server."
      "Please activate the 'mod_auth_basic' Apache module to allow authentication of PrestaShop's webservice." => "Vänligen aktivera Apache-modulen 'mod_auth_basic' för att använda autentisering för Prestashop's webservice."
      "Please activate the 'mod_rewrite' Apache module to allow the PrestaShop webservice." => "Vänligen aktivera Apache-modulen 'mod_rewrite' för att använda Prestashop's webservice."
      "We could not check to see if basic authentication and rewrite extensions have been activated. Please manually check if they've been activated in order to use the PrestaShop webservice." => "Vi kunde inte kontrollera om grundläggande autentisering och förlängningar skriva aktiveras. Vänligen manuellt kontrollera om de är aktiverade för att använda PrestaShop webbtjänst."
      "Please activate the 'SimpleXML' PHP extension to allow testing of PrestaShop's webservice." => "Vänligen aktivera PHP-modulen 'SimpleXML' för att kunna testa Prestashop's webservice."
      "It is preferable to use SSL (https:) for webservice calls, as it avoids the "man in the middle" type security issues." => "Om möjligt är det bättre att använda SSL (https) för webbtjänsten, eftersom det undviker säkerhetsrisker av typen "man in the middle"."
      "It appears the backup was successful, however you must download and carefully verify the backup file before proceeding." => "Det verkar som att säkerhetskopieringen lyckades, dock måste du hämta och noggrant kontrollera säkerhetskopian."
      "The "Backups" directory located in the admin directory must be writable (CHMOD 755 / 777)." => "Katalogen "backup" i admin-katalogen måste vara skrivbar (chmod 755 / 777)."
      "The backup file does not exist" => "Backup filen finns ej"
      "Error deleting" => "Fel vid borttagning"
      "You cannot edit the SuperAdmin profile." => "Du kan inte ändra profilen för superadmins."
      "The provided profile is invalid" => "Den angivna profilen är ogiltig"
      "You cannot disable or delete your own account." => "Du kan inte inaktivera eller ta bort ditt eget konto."
      "You cannot disable or delete the administrator account." => "Du kan inte inaktivera eller ta bort den sista administratörskontot."
      "Your current password is invalid." => "Ditt aktuella lösenord är ogiltigt."
      "The employee must be associated with at least one shop." => "En anställd måste vara kopplad till minst en butik"
      "The import directory doesn't exist. Please check your file path." => "Importkatalogen finns inte. Vänligen kontrollera filens sökväg."
      "The import directory must be writable (CHMOD 755 / 777)." => "Importkatalogen måste vara skrivbar (chmod 755 / 777)."
      "To proceed, please upload a file first." => "För att fortsätta, vänligen ladda upp en fil först."
      "The import file cannot be read." => "Importfilen kan inte läsas."
      "The Memcached server cannot be added." => "Kan inte lägga memcached server"
      "There was an error when attempting to delete the Memcached server." => "Fel i radera memcached server"
      "All caches cleared successfully" => "All cache har rensats"
      "For security reasons, you cannot delete the Administrator's profile." => "Av säkerhetsskäl kan du inte ta bort administratören profil"
      "Key length must be 32 character long." => "Viktiga längd skall vara 32 tecken lång"
      "This key already exists." => "Nyckel existerar redan"
      "(you must install the [a]Memcache PECL extension[/a])" => "(du måste installera [a]Memcache PECL extension[/a])"
      "(you must install the [a]Memcached PECL extension[/a])" => "(du måste installera [a]Memcached PECL tillägget[/a])"
      "(you must install the [a]APC PECL extension[/a])" => "(du måste installera [a]APC PECL extension[/a])"
      "(you must install the [a]Xcache extension[/a])" => "(du måste installera [a]Xcache extension[/a])"
      "The locale must be installed" => "Lokaliseringspaketet måste installeras"
      "I have read the disclaimer. Please create a new backup." => "Jag läste ansvarsfriskrivning - Skapa en ny säkerhetskopia"
      "How to restore a database backup" => "Hur man gör för att återställa en databas-backup"
      "If you need to restore a database backup, we invite you to subscribe to a [1][2]technical support plan[/2][/1]." => "Om du behöver göra en återställning av en databas-backup, så rekommenderar vi att du tecknar avtal på [1][2]teknisk support[/2][/1]."
      "Our team will take care of restoring your database safely." => "Vårt team ser till att din databas återställs på ett säkert sätt."
      "Why can't I restore it by myself?" => "Varför kan jag inte återställa det på egen hand?"
      "Your shop is hosted by PrestaShop. Although you can create backup files here below, there are core settings you cannot access for security reasons, like the database management. Thus, only our team can proceed to a restoration." => "Din butik är hostad av PrestaShop. Du kan däremot skapa egna backup-filer nedan, men av säkerhetsskäl har du ingen åtkomst till databasen, detta hanteras av oss."
      "Disclaimer before creating a new backup" => "Ansvarsfriskrivning innan du skapar en ny säkerhetskopiering"
      "PrestaShop is not responsible for your database, its backups and/or recovery." => "PrestaShop är inte ansvariga för din databas, säkerhetskopior, återställning och data."
      "PrestaShop is open-source software. You are using it at your own risk under the license agreement." => "PrestaShop är en mjukvara med öppen källkod. Du använder den på egen risk enligt licensavtalet."
      "You should back up your data on a regular basis (both files and database)." => "Du bör säkerhetskopiera dina data regelbundet (både filer och databas)."
      "This function only backs up your database, not your files." => "Denna funktion säkerhetskopierar bara din databas, inte dina filer. "
      "By default, your existing database tables will be dropped during the backup recovery (see "Backup options" below)." => "Som förval kommer dina befintliga databastabeller tas bort under säkerhets-återställning (se tillval)."
      "Always verify the quality and integrity of your backup files!" => "Kontrollera alltid kvaliteten och integriteten hos dina säkerhetskopior. "
      "Always verify that your backup files are complete, up-to-date and valid, even if you had a success message appear during the backup process." => "Kontrollera alltid att dina säkerhetskopior är fullständiga, aktuella och giltiga. Även om du hade ett framgångsrikt meddelande under säkerhetskopieringen."
      "Always check your data." => "Kontrollera alltid dina data."
      "Never restore a backup on a live site." => "Återställ aldrig en säkerhetskopia på en skarp butik."
      "Beginning the download ..." => "Börjar hämta ..."
      "Backup files should automatically start downloading." => "Nerladdning av backupfiler ska starta automatiskt."
      "If not,[1][2] please click here[/1]!" => "Om inte, [1][2] vänligen klicka här[/1]!"
      "Note that the Category import does not support having two categories with the same name." => "Notera att import av kategorier inte stöder flera kategorier med samma namn."
      "Note that you can have several products with the same reference." => "Notera att du kan ha flera produkter med samma artikelnummer"
      "Are you sure that you would like to delete this entity:" => "Är du säker på att du vill ta bort denna enhet:"
      "Are you sure you want to delete this entity:" => "Vill du verkligen ta bort den här enheten?"
      "SSL does not seem to be available on your server." => "SSL verkar inte vara tillgängligt på din server."
      "Testing a feature before its official release can be exciting. However, you must be aware of the potential risks of such experiments:" => "Det kan vara spännande att testa nya funktioner innan lansering. Du måste emellertid vara medveten om risken det innebär:"
      "Experimental features are still under development. Enabling them could therefore have unintended consequences and cause data loss." => "Experimentella funktioner är fortfarande under utveckling. Att aktivera dem kan få oväntade följder och resultera i förlorad data."
      "In any case, you should never experiment in production." => "I vilket fall som helst, du bör inte experimentera i produktionsmiljö."
      "Are you sure you want to enable this experimental feature?" => "Är du säker på att du vill aktivera denna experimentella funktion?"
      "You are about to enable a feature that is not stable yet. This should only be done in a test environment or in full knowledge of the potential risks." => "Du håller på att aktivera en funktion som inte är stabil än. Detta bör bara göras i en testmiljö eller om du är fullt medveten om riskerna."
      "Please choose a MySQL table" => "Vänligen välj en MySQL-tabell"
      "When saving the query, only the "SELECT" SQL statement is allowed." => "Endast SQL-frågor av typen "SELECT" kan sparas."
      "This SQL query has no result." => "Den här SQL-frågan gav ett tomt resultat."
      "Do you really want to remove the server %serverIp%:%serverPort% ?" => "Vill du verkligen ta bort server %serverIp%:%serverPort% ?"
      "OK" => "OK"
      "Please fix the following error(s)" => "Vänligen åtgärda följande felmeddelande(n)"
      "Checking files..." => "Kontrollerar filer..."
      "Missing files" => "Saknade filer"
      "Updated files" => "Uppdaterade filer"
      "Changed/missing files have been detected." => "Ändrade eller saknade filer har upptäckts"
      "No change has been detected in your files." => "Inga förändringar kunde hittas i dina filer."
     ]
     "ShopThemeActions" => array:56 [
      "Choose variants" => "Välj modell"
      "Download" => "Ladda ned"
      "Add to cart" => "Lägg i varukorg"
      "Pre-book" => "Förboka"
      "Add a new address" => "Lägg till en ny adress"
      "Cart" => "Varukorg"
      "Reset all filter" => "Återställ alla filter"
      "Refresh" => "Uppdatera"
      "Save Address" => "Spara adress"
      "ok" => "ok"
      "Order with an obligation to pay" => "Beställning med betalningsansvar"
      "Send" => "Skicka"
      "Choose file" => "Välj fil"
      "Sign out" => "Logga ut"
      "Sign in" => "Logga in"
      "OK" => "OK"
      "Subscribe" => "Prenumerera"
      "Share" => "Dela"
      "Continue shopping" => "Fortsätt shoppa"
      "Proceed to checkout" => "Gå till kassan"
      "Remove" => "Ta bort"
      "remove from cart" => "ta bort från varukorg"
      "Show" => "Visa"
      "Hide" => "Göm"
      "Previous" => "Föregående"
      "Next" => "Nästa"
      "Filter By" => "Filtrera på"
      "Clear all" => "Avmarkera alla"
      "View products" => "Visa produkter"
      "Quick view" => "Snabbvy"
      "Quantity" => "Kvantitet"
      "Remove Image" => "Ta bort bild"
      "Save Customization" => "Spara anpassning"
      "Filter" => "Filtrera"
      "Back to top" => "Tillbaka till toppen"
      "Select" => "Välj"
      "Cancel" => "Avbryt"
      "show details" => "visa detaljer"
      "Take advantage of our exclusive offers:" => "Dra nytta av våra erbjudanden:"
      "Add" => "Lägg till"
      "Continue" => "Fortsätt"
      "edit" => "redigera"
      "add new address" => "lägg till ny adress"
      "Edit" => "Redigera"
      "Choose" => "Välj"
      "Checkout" => "Kassa"
      "Delete" => "Ta bort"
      "Update" => "Uppdatera"
      "Save" => "Spara"
      "Create new address" => "Skapa ny adress"
      "Reorder" => "Beställ igen"
      "Print out" => "Skriv ut"
      "Send reset link" => "Skicka återställningslänk"
      "Back to login" => "Tillbaks till inloggningen"
      "Back to Login" => "Tillbaks till inloggningen"
      "Change Password" => "Ändra lösenord"
     ]
     "ShopThemeCatalog" => array:119 [
      "Show less" => "Visa mindre"
      "Show more" => "Visa mer"
      "Sub categories" => "Underkategorier"
      "Out of stock" => "Tillfälligt slut"
      "Delivery time" => "Leveranstid"
      "In stock" => "I lager"
      "Showing %from%-%to% of %total% item(s)" => "Visar %from%-%to% av %total%st"
      "Items" => "st"
      "Reference" => "Artikelnummer"
      "Recommended price %recprice%" => "Rek. Butikspris %recprice%"
      "Product has been removed from sale" => "Produkten har tyvärr utgått ur vårt sortiment"
      "Discount" => "Rabatt"
      "Unit discount" => "Mängdrabatt"
      "Item" => "Produkt"
      "Categories" => "Kategorier"
      "Pages" => "Sidor"
      "Price drop" => "Prisfall"
      "Best sellers" => "Bästsäljare"
      "Category: %category_name%" => "Kategori: %category_name%"
      "List of all brands" => "Lista över alla varumärken"
      "Prices drop" => "Rea"
      "Search results" => "Sökresultat"
      "%number% products" => "%number% produkter"
      "%number% product" => "%number% produkt"
      "List of all suppliers" => "Förteckning över alla leverantörer"
      "List of products by supplier %supplier_name%" => "Lista på produkter efter leverantör %supplier_name%"
      "%1$s: " => "%1$s: "
      "Search our catalog" => "Sök i vår katalog"
      "Search" => "Sök"
      "Name, A to Z" => "Namn, A till Ö"
      "Name, Z to A" => "Namn, Ö till A"
      "Price, low to high" => "Pris, lågt till högt"
      "Price, high to low" => "Pris, högt till lågt"
      "Sales, highest to lowest" => "Försäljning, högsta till lägsta"
      "Date added, newest to oldest" => "Tilläggsdatum, nyaste till den äldsta"
      "Date added, oldest to newest" => "Tilläggsdatum, äldsta till nyaste"
      "New product" => "Ny produkt"
      "Online only" => "Online endast"
      "On sale!" => "På rea!"
      "Reduced price" => "Reducerat pris"
      "Pack" => "Paket"
      "Product available with different options" => "Produkten finns med andra alternativ"
      "Last items in stock" => "Sista produkten i lager"
      "ean13" => "ean13"
      "isbn" => "isbn"
      "upc" => "upc"
      "Used" => "Begagnad"
      "Refurbished" => "Renoverad"
      "New" => "Ny"
      "MPN" => "Tillverkarens art.nr."
      "Relevance" => "Relevans"
      "%facet_label%: %facet_value%" => "%facet_label%: %facet_value%"
      "Pack content" => "Paketets innehåll"
      "Accessories" => "Tillbehör"
      "Returned" => "Returnerade"
      "Best Sellers" => "Bästsäljare"
      "All best sellers" => "Alla bästsäljare"
      "All brands" => "Alla märken"
      "Brands" => "Varumärken"
      "No brand" => "Inget märke"
      "brands" => "varumärken"
      "%s other product in the same category:" => "%s andra produkter i samma kategori:"
      "%s other products in the same category:" => "%s andra produkter i samma kategori:"
      "Customers who bought this product also bought:" => "Kunder som köpt denna produkt köpte också:"
      "My alerts" => "Mina påminnelser"
      "Popular Products" => "Populära produkter"
      "All products" => "Alla produkter"
      "New products" => "Nyheter"
      "All new products" => "Alla nyheter"
      "1 person is currently watching this product." => "1 person tittar för närvarande på denna produkt."
      "%nb_people% people are currently watching this product." => "%nb_people% personer tittar för närvarande på denna produkt."
      "Last time this product was bought: %date_last_order%" => "Senaste gången den här produkten köptes: %date_last_order%"
      "Last time this product was added to a cart: %date_last_cart%" => "Senaste gången den här produkten lades i en varukorg: %date_last_cart%"
      "No RSS feed added" => "Inget RSS-flöde tillagt"
      "On sale" => "På rea"
      "All sale products" => "Alla produkter med nersatt pris"
      "All suppliers" => "Alla leverantörer"
      "Suppliers" => "Leverantörer"
      "No supplier" => "Inga leverantörer"
      "Viewed products" => "Visade produkter"
      "%1$s:" => "%1$s:"
      "Price" => "Pris"
      "Regular price" => "Baspris"
      "Your customization:" => "Din anpassning:"
      "Brand" => "Varumärke"
      "Availability date:" => "Tillgänglig efter datum:"
      "Data sheet" => "Datablad"
      "Specific References" => "Särskilda referenser"
      "Condition" => "Skick"
      "Volume discounts" => "Mängdrabatter"
      "You Save" => "Du Sparar"
      "Up to %discount%" => "Upp till %discount%"
      "Save %percentage%" => "Spara %percentage%"
      "Save %amount%" => "Spara %amount%"
      "%price% tax excl." => "%price% exkl. moms"
      "Instead of %price%" => "I stället för %price%"
      "Including %amount% for ecotax" => "Inklusive %amount% miljöskatt"
      "(not impacted by the discount)" => "(Påverkades inte av rabatten)"
      "(%unit_price%)" => "(%unit_price%)"
      "No tax" => "Ingen skatt"
      ": " => ": "
      "There are %product_count% products." => "Det finns %product_count% produkter."
      "There is 1 product." => "Det finns 1 produkt."
      "List of products by brand %brand_name%" => "Lista på produkter efter tillverkare %brand_name%"
      "No matches were found for your search" => "Inga produkter matchade din sökning"
      "Please try other keywords to describe what you are looking for." => "Vänligen använd andra sökord för att beskriva vad du letar efter."
      "List of products by supplier %s" => "Lista på produkter från leverantör %s"
      "This pack contains" => "Det här paketet innehåller"
      "Description" => "Beskrivning"
      "Product Details" => "Produktdetaljer"
      "Attachments" => "Bilagor"
      "You might also like" => "Du kanske också gillar"
      "Product" => "Produkt"
      "Quantity" => "Kvantitet"
      "Unit price" => "Enhets pris"
      "Total price" => "Totalpris"
      "Product customization" => "Produktanpassning"
      "No products available yet" => "Inga produkter tillgängliga än"
      "Stay tuned! More products will be shown here as they are added." => "Håll ögonen öppna! Fler prdoukter kommer att visas här när de läggs till."
     ]
     "ShopThemeCheckout" => array:121 [
      "Your cart" => "Din varukorg"
      "1 item" => "1 st"
      " (additional cost of %giftcost% %taxlabel%)" => " (ytterligare kostnad på %giftcost% %taxlabel%)"
      "I would like my order to be gift wrapped %cost%" => "Jag vill att min beställning slås in i presentpapper %cost%"
      "tax incl." => "inkl."
      "tax excl." => "exkl. moms."
      "(additional cost of %giftcost% %taxlabel%)" => "(ytterligare kostnad på %giftcost% %taxlabel%)"
      "Personal Information" => "Personlig information"
      "I agree to the [terms of service] and will adhere to them unconditionally." => "Jag godkänner [köpvillkoren]."
      "%price% tax incl." => "%price% inkl. moms."
      "%price% tax excl." => "%price% exkl. moms"
      "My Address" => "Min adress"
      "Tax included" => "Inkl. moms"
      "Tax excluded" => "Exkl. moms"
      "Free shipping" => "Fri frakt"
      "Guest order tracking" => "Spårning av gästbeställning"
      "Order confirmation" => "Orderbekräftelse"
      "Product Successfully Added to Your Shopping Cart" => "Produkten har lagts i din varukorg"
      "Free" => "Gratis!"
      "Total" => "Totalt:"
      "Subtotal" => "Delsumma"
      "Gift wrapping" => "Presentinslagning"
      "Shipping" => "Leverans"
      "Included taxes" => "Inklusive moms"
      "Taxes" => "Skatter"
      "Total (tax incl.)" => "Summa (inkl. moms)"
      "Total (tax excl.)" => "Totalt (exkl. moms)"
      "%count% items" => "%count% objekt"
      "A minimum shopping cart total of %amount% (tax excl.) is required to validate your order. Current cart total is %total% (tax excl.)." => "Ett minimum köp på totalt %amount% (exkl. moms) krävs för att bekräfta din beställning, nuvarande total är %total% (exkl. moms)."
      "Discount(s)" => "Rabatt(er)"
      "Total paid" => "Totalt betalade"
      "Discount" => "Rabatt"
      "Shipping and handling" => "Leverans och hantering"
      "Tax" => "Skatt"
      "You Save" => "Du Sparar"
      "Up to %amount_saved%" => "Upp till %amount_saved%"
      "Choose a password to create an account and save time on your next order (optional)" => "Välj ett lösenord för att skapa ett konto och spara tid vid nästa beställning (valfritt)"
      "The selected address will be used both as your personal address (for invoice) and as your shipping address." => "Den valda adressen kommer att användas (för faktura) och som din leveransadress."
      "Order reference %reference%" => "Beställningsreferens: %reference%"
      "Payment method %method_name%" => "Betalningsmetod: %method_name%"
      "Shipping method %method_name%" => "Fraktalternativ %method_name%"
      "Product successfully added to your shopping cart" => "Produkten tilllagd i din varukorg"
      "Quantity:" => "Antal:"
      "There are %products_count% items in your cart." => "Det finns %products_count% produkter i din varukorg."
      "There is %product_count% item in your cart." => "Det finns %product_count% varor i varukorgen."
      "Total products:" => "Summa produkter:"
      "Total shipping:" => "Summa frakt:"
      "Total:" => "Totalt:"
      "Subtotal:" => "Delsumma:"
      "Shipping:" => "Leverans:"
      "There is %products_count% item in your cart." => "Det finns %products_count% varor i varukorgen."
      "Cart" => "Varukorg"
      "Shopping cart link containing %nbProducts% product(s)" => "Länk till varukorg som innehåller %nbProducts% produkt(er)"
      "The minimum purchase order quantity for the product is %quantity%." => "Minsta antal för beställning av den här produkten är %quantity%."
      "Use this address for invoice too" => "Använd den här adressen även för fakturering"
      "Gift" => "Gåva"
      "%productName% product quantity field" => "Kvantitet för %productName%"
      "There are no more items in your cart" => "Det finns inte fler produkter i din varukorg"
      "Promo code" => "Kampanjkod"
      "Have a promo code?" => "Har du en kampanjkod?"
      "Close" => "Stäng"
      "Create an account" => "Skapa ett konto"
      "(optional)" => "(valfri)"
      "And save time on your next order!" => "Och spara tid vid nästa beställning!"
      "Order items" => "Beställda produkter"
      "Unit price" => "Enhets pris"
      "Total products" => "Totalt antal produkter:"
      "%product_count% item in your cart" => "%product_count% produkter i din varukorg"
      "%products_count% items in your cart" => "%products_count% produkter i din varukorg"
      "Shipping Method" => "Leveranssätt"
      "Addresses" => "Adresser"
      "Please check your order before payment" => "Kontrollera din beställning innan betalning"
      "Your Delivery Address" => "Din leveransadress"
      "Shipping Address" => "Leveransadress"
      "The selected address will be used as your personal address (for invoice)." => "Den valda adressen kommer att användas för fakturering."
      "Billing address differs from shipping address" => "Fakturaadress skiljer sig från leveransadress"
      "Your Invoice Address" => "Din fakturaadress"
      "The selected address will be used both as your personal address (for invoice) and as your delivery address." => "Den valda adressen kommer att användas för både leverans och fakturering."
      "Transaction amount has been correctly updated" => "Transaktionssumman har uppdaterats korrekt"
      "By confirming the order, you certify that you have read and agree with all of the conditions below:" => "Genom att bekräfta min beställning, bekräftar jag att jag läst och godkänner alla villkoren nedanför:"
      "Selected" => "Vald"
      "Unfortunately, there are no payment method available." => "Det finns tyvärr inte några betalningssätt tillgängliga."
      "Please make sure you've chosen a [1]payment method[/1] and accepted the [2]terms and conditions[/2]." => "Vänligen se till att du har valt en [1]betalningsmetod[/1] och godkänt [2]köpvillkoren[/2]."
      "No payment needed for this order" => "Ingen betalning behövs för denna order"
      "Order with an obligation to pay" => "Beställning med betalningsansvar"
      "Place order" => "Beställ"
      "If you sign out now, your cart will be emptied." => "Om du loggar ut nu, kommer din varukorg att tömmas."
      "Order as a guest" => "Beställ som gäst"
      "I would like to receive my order in recycled packaging." => "Jag godkänner att få min leverans i återvinningsmaterial"
      "If you'd like, you can add a note to the gift:" => "Om du vill, kan du lägga till ett meddelande till presenten:"
      "Unfortunately, there are no carriers available for your delivery address." => "Det finns tyvärr inte några fraktalternativ för din leveransadress."
      "If you would like to add a comment about your order, please write it in the field below." => "Om du vill lägga till en kommentar om din beställning, vänligen skriv det nedan."
      "Shopping Cart" => "Varukorg"
      "Your order is confirmed" => "Din beställning har bekräftats"
      "An email has been sent to your mail address %email%." => "Ett mail har skickats till din e-postadress %email%."
      "You can also [1]download your invoice[/1]" => "Du kan också [1]ladda ner fakturan[/1]"
      "Order details" => "Order detaljer"
      "Save time on your next order, sign up now" => "Spara tid vid din nästa beställning, och registrera dig nu"
      "Order reference: %reference%" => "Beställningsreferens: %reference%"
      "Payment method: %method%" => "Betalningsmetod: %method%"
      "Shipping method: %method%" => "Fraktsätt: %method%"
      "Code" => "Kod"
      "Description" => "Beskrivning"
      "Value" => "Värde"
      "Minimum" => "Minimum"
      "Cumulative" => "Kumulativ"
      "Expiration date" => "Utgångsdatum"
      "Payment" => "Betalning"
      "Order reference" => "Orderreferens"
      "Date" => "Datum"
      "Total price" => "Totalpris"
      "Status" => "Visade"
      "Invoice" => "Faktura"
      "Carrier" => "Leverantör"
      "Payment method" => "Betalningsmetod"
      "Delivery address %alias%" => "Leveransadress %alias%"
      "Invoice address %alias%" => "Fakturaadress %alias%"
      "Weight" => "Vikt"
      "Shipping cost" => "Fraktkostnad"
      "Tracking number" => "Spårningsnummer"
      "Quantity" => "Kvantitet"
     ]
     "ShopThemeFilter" => array:1 [
      "Active filters" => "Aktiva filter"
     ]
     "ShopThemeGlobal" => array:69 [
      "(no filter)" => "(inget filter)"
      "Language:" => "Språk:"
      "Categories" => "Kategorier"
      "Undefined" => "Odefinierad"
      "Addresses" => "Adresser"
      "None" => "Ingen"
      "No" => "Nej"
      "Yes" => "Ja"
      "Merchandise returns" => "Merchandise avkastning"
      "Our Offers" => "Våra erbjudanden"
      "Log in" => "Logga in"
      "Create new account" => "Skapa nytt konto"
      "Monday" => "Måndag"
      "Tuesday" => "Tisdag"
      "Wednesday" => "Onsdag"
      "Thursday" => "Torsdag"
      "Friday" => "Fredag"
      "Saturday" => "Lördag"
      "Sunday" => "Söndag"
      "The page you are looking for was not found." => "Sidan du sökte kunde inte hittas."
      "Brands" => "Varumärken"
      "(tax incl.)" => "(inkl. moms)"
      "(tax excl.)" => "(exkl. moms)"
      "(tax included)" => "(inklusive moms)"
      "(tax excluded)" => "(exklusive moms)"
      "Tax included" => "Inkl. moms"
      "Tax excluded" => "Exkl. moms"
      "List of subcategories in %category_name%:" => "Lista av underkategorier i %category_name%:"
      "Phone:" => "Telefon:"
      "Email:" => "E-post:"
      "Opening hours" => "Öppettider"
      "Contact us" => "Kontakta oss"
      "Fax:" => "Fax:"
      "Call us:" => "Ring oss:"
      "Email us:" => "Mejla oss:"
      "Store information" => "Butiksinformation"
      "Call us: [1]%phone%[/1]" => "Ring oss: [1]%phone%[/1]"
      "Fax: [1]%fax%[/1]" => "Fax: [1]%fax%[/1]"
      "Email us: [1]%email%[/1]" => "Maila oss: [1]%email%[/1]"
      "Currency:" => "Valuta:"
      "Currency dropdown" => "Valutameny"
      "Get our latest news and special sales" => "Få våra senaste nyheter och erbjudanden"
      "Carousel buttons" => "Karusellknappar"
      "Previous" => "Föregående"
      "Next" => "Nästa"
      "Carousel container" => "Sliderbehållare"
      "Language dropdown" => "Språkmeny"
      "%label%:" => "%label%:"
      "Close" => "Stäng"
      "%copyright% %year% - Ecommerce software by %prestashop%" => "%copyright% %year% - E-handel programvara genom %prestashop%"
      "Active filters" => "Aktiva filter"
      "Sort by:" => "Sortera efter:"
      "Sort by selection" => "Sortera på urval"
      "logo" => "logotyp"
      "List of pages in %category_name%:" => "Lista av sidor i %category_name%:"
      "List of sub categories in %name%:" => "Lista av underkategorier i %name%:"
      "Sitemap" => "Webbplatskarta"
      "Our stores" => "Våra butiker"
      "About and Contact" => "Om och Kontakt"
      "Home" => "Hem"
      "Date" => "Datum"
      "Status" => "Visade"
      "We'll be back soon." => "Vi är snart tillbaka."
      "Sorry for the inconvenience." => "Ursäkta olägenheten."
      "Search again what you are looking for" => "Sök igen"
      "This page could not be found" => "Sidan hittades inte. "
      "Try to search our catalog, you may find what you are looking for!" => "Prova med en sökning, så hittar du kanske vad du letar efter!"
      "403 Forbidden" => "403 Förbjuden"
      "You cannot access this store from your country. We apologize for the inconvenience." => "Du kan inte komma åt vår butik från ditt land. Vi ber om ursäkt för besväret."
     ]
     "AdminCatalogFeature" => array:506 [
      "Reference" => "Artikelnummer"
      "Texture" => "Mönster"
      "Apply a discount" => "Tillämpa en rabatt"
      "Percent (%)" => "Procent (%)"
      "Apply a discount to" => "Tillämpa rabatt på"
      "Order (without shipping)" => "Order (utan frakt)"
      "Specific product" => "Specifik produkt"
      "Cheapest product" => "Billigaste produkt"
      "Selected product(s)" => "Vald produkt(er)"
      "Exclude discounted products" => "Inkluderar ej rabatterade produkter"
      "Send a free gift" => "Skicka gratis present"
      "Search a product" => "Sök en produkt"
      "Matching products" => "Matcha produkter"
      "Available combinations" => "Tillgängliga kombinationer"
      "Limit to a single customer" => "Begränsa till en kund"
      "Valid" => "Giltig"
      "Minimum amount" => "Minsta belopp"
      "Shipping excluded" => "Frakt exkluderat"
      "Shipping included" => "Frakt inkluderat"
      "Total available" => "Totalt tillgängliga"
      "Total available for each user" => "Totalt antal tillgängliga för varje användare"
      "Restrictions" => "Restriktioner"
      "Country selection" => "Landväljare"
      "Unselected countries" => "Omarkerade länder"
      "Selected countries" => "Valda länder"
      "Carrier selection" => "Fraktalternativ"
      "Unselected carriers" => "Ej valda fraktalternativ"
      "Selected carriers" => "Valda transportörer"
      "Customer group selection" => "Utvald kundgrupp"
      "Unselected groups" => "Ej valda kundgrupper"
      "Selected groups" => "Valda grupper"
      "Compatibility with other cart rules" => "Kompatibel med andra kundvagnsregler"
      "Uncombinable cart rules" => "Okombinerbara rabattkuponger"
      "Combinable cart rules" => "Kombinerbara rabattkuponger"
      "Product selection" => "Produktval"
      "Shop selection" => "Butiksval"
      "Unselected shops" => "Ej valda butiker"
      "Selected shops" => "Valda butiker"
      "Cart rule" => "Varukorgsregel"
      "Information" => "Information"
      "Now" => "Nu"
      "Done" => "Klart"
      "Choose Time" => "Välj tid"
      "Time" => "Tid"
      "Minute" => "minut"
      "Highlight" => "Markera"
      "Partial use" => "Spara överskott"
      "Number of products required in the cart to enjoy the discount:" => "Minst antal produkter i varukorgen för att ta del av rabatten:"
      "Attachment" => "Bilaga"
      "Product name" => "Produktnamn"
      "Conditions" => "Villkor"
      "Add a new condition group" => "Lägg till en ny villkorsgrupp."
      "Add condition" => "Lägg till villkor"
      "Condition group" => "Villkorsgrupp"
      "MPN" => "Tillverkarens art.nr."
      "Root" => "Rot"
      "Home" => "Hem"
      "Increase" => "Öka"
      "Decrease" => "Minska"
      "Customer Order" => "Kundbeställning"
      "Adjustment following an inventory of stock" => "Justering efter en inventering av lagernivå"
      "Transfer to another warehouse" => "Överför till ett annat lager"
      "Transfer from another warehouse" => "Överför från ett annat lager"
      "Supply Order" => "Leverantörsbeställning"
      "Product Return" => "Produktreturer"
      "Manual Entry" => "Manuell inmatning"
      "Associated with" => "Associerad med"
      "Attributes generator" => "Attributgenerator"
      "Back to the product" => "Tillbaka till produkt"
      "Values" => "Värden"
      "Value" => "Värde"
      "Color or texture" => "Färg på mönster"
      "Public name" => "Publikt namn"
      "Attribute type" => "Egenskapstyp"
      "Attribute group" => "Attributgrupp"
      "Current texture" => "Nuvarande mönster"
      "Add New Values" => "Lägg till nytt värde"
      "Add New Attributes" => "Lägg till nytt attribut"
      "Edit New Attribute" => "Redigera nytt attribut"
      "Add New Attribute" => "Lägg Till Nytt Attribut"
      "Save then add another value" => "Spara och lägg till nytt värde"
      "Edit Value" => "Redigera värde"
      "Add New Value" => "Lägg till nytt värde"
      "Payment: " => "Betalning: "
      "Cart Rules" => "Rabattkoder"
      "Payment:" => "Betalning:"
      "Category Cover Image" => "Huvudbild för kategori"
      "Root Category" => "Rotkategori"
      "Open" => "Öppet"
      "Closed" => "Stängt"
      "Pending 1" => "I avvaktan på en"
      "Pending 2" => "I väntan på 2"
      "Messages" => "Meddelanden"
      "Private" => "Privat"
      "Last message" => "Senaste meddelandet"
      "Contact options" => "Kontakta alternativ"
      "Allow file uploading" => "Tillåt filuppladdning"
      "Default message" => "Standardmeddelande"
      "Customer service options" => "Kundservicealternativ"
      "IMAP URL" => "IMAP URL"
      "IMAP port" => "IMAP port"
      "IMAP user" => "IMAP-användare"
      "IMAP password" => "IMAP-lösenord"
      "Delete messages" => "Ta bort meddelanden"
      "Create new threads" => "Skapa nya ämnen"
      "IMAP options" => "IMAP-alternativ"
      "Total threads" => "Totalt trådar"
      "Threads pending" => "Ämnen i avvaktan"
      "Total number of customer messages" => "Totalt kund meddelanden"
      "Total number of employee messages" => "Totalt anställd meddelanden"
      "Unread threads" => "Ämnen oläst"
      "Closed threads" => "Ämnen stängt"
      "Pending Discussion Threads" => "Väntande diskussionstrådar"
      "Average Response Time" => "Genomsnittstid för svar"
      "Messages per Thread" => "Meddelande per tråd"
      "Reply to the next unanswered message in this thread" => "Svara på nästa obesvarade meddelande i den här tråden"
      "Add new feature" => "Lägg till en ny egenskap"
      "Edit New Feature" => "Lägg till ny egenskap"
      "Add New Feature" => "Lägg till en ny egenskap"
      "Feature value" => "Egenskapsvärde"
      "Add a new feature value" => "Lägg till en ny funktion värde"
      "List of brands" => "Lista över varumärken"
      "Brand addresses" => "Adresser för varumärken"
      "Choose the brand" => "Välj varumärke"
      "Edit Addresses" => "Redigera adresser"
      "Add address" => "Lägg till adress"
      "Category root" => "Kategorirot"
      "List of empty categories:" => "Lista över tomma kategorier:"
      "List of products with combinations but without available quantities for sale:" => "En lista av produkter med attribut men utan ett tillgängligt lagersaldo till försäljning:"
      "List of products without combinations and without available quantities for sale:" => "En lista av produkter utan attribut och utan tillgängligt lagersaldo till försäljning:"
      "Product disabled" => "Produkt inaktiverad"
      "Message forwarded to" => "Meddelande skickas till"
      "Comment:" => "Kommentar:"
      "Mark as "handled"" => "Markera som "hanterad""
      "Re-open" => "Öppna igen"
      "Mark as "pending 1" (will be answered later)" => "Markera som "under behandling 1" (kommer att besvaras senare)"
      "Disable pending status" => "Inaktivera väntande status"
      "Mark as "pending 2" (will be answered later)" => "Markera som "under behandling 1" (kommer att besvaras senare)"
      "Message to: " => "Meddelade till: "
      "Product: " => "Produkt: "
      "Status:" => "Status:"
      "Message to:" => "Meddelade till:"
      "Product:" => "Produkt:"
      "Average number of products per category" => "Medelantal av produkter per kategori"
      "Disabled Categories" => "Inaktiverade kategorier"
      "Empty Categories" => "Tomma kategorier"
      "Top Category" => "Topp kategori"
      "All combinations" => "Alla kombinationer"
      "copy of %s" => "Kopia av %s"
      "Default delivery time" => "Standard leveranstid"
      "Specific delivery time to this product" => "Specifik leveranstid för denna produkt"
      "None" => "Ingen"
      "Use default behavior" => "Använd standardbeteende"
      "Allow orders" => "Tillåt order"
      "Deny orders" => "Neka order"
      "Decrement pack only." => "Minska paket enbart."
      "Decrement products in pack only." => "Minska produkter i paket enbart."
      "Decrement both." => "Minska båda."
      "Everywhere" => "överallt"
      "Catalog only" => "Endast katalog"
      "Search only" => "Endast sök"
      "Nowhere" => "Ingenstans"
      "product(s)" => "produkt(er)"
      "Color" => "Färg"
      "Attributes" => "Attribut"
      "Cart rules" => "Kundvagnsregler"
      "Beginning" => "Start"
      "End" => "Slut"
      "Products" => "Produkter"
      "List of disabled products" => "Lista med inaktiva produkter"
      "List of empty categories" => "Förteckning över tomma kategorier"
      "List of products with combinations but without available quantities for sale" => "En lista av produkter med attribut men utan ett tillgängligt lagersaldo till försäljning"
      "List of products without combinations and without available quantities for sale" => "En lista av produkter utan attribut och utan tillgängligt lagersaldo till försäljning"
      "List of products without description" => "Lista på produkter utan beskrivning"
      "List of products without description and summary" => "Lista på produkter utan beskrivning"
      "List of products without images" => "Lista på produkter utan bilder"
      "List of products without price" => "Lista på produkter utan priser"
      "Number of products" => "Antal produkter"
      "Impact on weight" => "Påverkan på vikt"
      "Send me an email when the quantity is under this level" => "Skicka mig ett email när kvantiteten hamnar under denna nivå"
      "Low stock level" => "Låg lagernivå"
      "Condition" => "Skick"
      "Label when in stock" => "Text när i lager"
      "Delivery time of in-stock products:" => "Leveranstid för lagerförda produkter:"
      "Number of allowed downloads" => "Antal tillåtna nedladdningar"
      "Short description" => "Kort beskrivning"
      "Choose a value" => "Välj ett värde"
      "Please select a file" => "Välj en fil"
      "Caption" => "Bildtext"
      "Cover image" => "Omslagsbild"
      "Add new root category" => "Lägg till ny rootkategori"
      "Add new category" => "Lägg till ny kategori"
      "Availability date" => "Tillgänglig datum"
      "Stock location" => "Lagerplats"
      "Minimum quantity for sale" => "Minsta antal att köpa"
      "Low stock alert" => "Varning vid lågt lagersaldo"
      "Send me an email when the quantity is below or equals this level" => "Skicka mig ett email när kvantiteten är under eller lika med denna nivå"
      "Combination name" => "Kombinationsnamn"
      "Physical quantity" => "Fysiskt antal"
      "Reserved quantity" => "Reserverad kvantitet"
      "Category name" => "Kategori Namn"
      "Parent of the category" => "Föräldrakategori"
      "Choose a feature" => "Välj en funktion"
      "Pre-defined value" => "Fördefinierade värden"
      "OR Customized value" => "ELLER Anpassat värde"
      "ISBN code" => "ISBN-kod"
      "Impact on price per unit (tax excl.)" => "Påverkan på enhetspris (exkl. moms)"
      "Min. quantity for sale" => "Minsta antal att köpa"
      "Set as default combination" => "Använd som förvald kombination"
      "Select images of this combination:" => "Välj bilder för denna kombination:"
      "Final price" => "Slutpris"
      "Impact on price (tax incl.)" => "Påverkan på pris (inkl. moms)"
      "Cost Price" => "Inköpspris"
      "Minimum quantity" => "Minsta kvantitet"
      "Standard product" => "Standardprodukt"
      "Pack of products" => "Paketprodukt"
      "Add products to your pack" => "Lägg till produkter i ditt paket"
      "Pre-tax retail price" => "Försäljningspris exkl. moms"
      "Retail price with tax" => "Försäljningspris inkl. moms"
      "Default category" => "Förvald kategori"
      "Add a new category" => "Lägg till ny kategori"
      "Accessories" => "Tillbehör"
      "Choose a brand" => "Välj varumärke"
      "UPC barcode" => "UPC streckkod"
      "EAN-13 or JAN barcode" => "EAN-13 eller JAN streckkod"
      "Display options" => "Visningsalternativ"
      "Available for order" => "Tillgänglig för beställning"
      "Show price" => "Visa pris"
      "Web only (not sold in your retail store)" => "Bara online (säljs inte i din fysiska butik)"
      "ISBN" => "ISBN"
      "Display condition on product page" => "Visa skick på produktsidan"
      "Default suppliers" => "Förvalda leverantörer"
      "Attachments for this product:" => "Bilagor för denna produkt:"
      "No tax" => "Ingen skatt"
      "Ecotax (tax incl.)" => "Miljöskatt (inkl. moms)"
      "Display the "On sale!" flag on the product page, and on product listings." => "Visa "Rea!"-taggen på produktsida och i produktlista."
      "Price per unit (tax excl.)" => "Pris per enhet (exkl. moms)"
      "Apply to all products" => "Tillämpas på alla produkter"
      "Retail price (tax excl.)" => "Slutpris (exkl. moms)"
      "Retail price (tax incl.)" => "Slutpris (inkl. moms)"
      "Retail price per unit (tax excl.)" => "Pris per enhet (exkl. moms)"
      "Create combinations" => "Skapa kombinationer"
      "I want to use the advanced stock management system for this product." => "Jag vill använda avancerad lagerhantering för denna produkt"
      "The available quantities for the current product and its combinations are based on the stock in your warehouse (using the advanced stock management system). " => "Tillgängligt antal för den här produkten och dess kombinationer baseras på lager i ditt varulager (använder avancerad lagerhantering). "
      "I want to specify available quantities manually." => "Jag vill ange tillgängligt lager manuellt"
      "Label when out of stock (and back order allowed)" => "Text när ej i lager (och restorder tillåten)"
      "Does this product have an associated file?" => "Har denna produkt en kopplad fil?"
      "When out of stock" => "När ej i lager"
      "Pack quantities" => "Saldo för paket"
      "Meta description" => "Meta-beskrivning"
      "Friendly URL" => "Vänlig URL"
      "Permanent redirection to a category (301)" => "Permanent omdirigering till en kategori (301)"
      "Temporary redirection to a category (302)" => "Temporär omdirigering till en kategori (302)"
      "Permanent redirection to a product (301)" => "Permanent omdirigering till en produkt (301)"
      "Temporary redirection to a product (302)" => "Temporär omdirigering till en produkt (302)"
      "No redirection (404)" => "Ingen omdirigering (404)"
      "Redirection when offline" => "Omdirigering vid offline"
      "Target product" => "Målprodukt"
      "Target category" => "Målkategori"
      "Target" => "Mål"
      "Meta title" => "Metarubrik"
      "Width" => "Bredd"
      "Height" => "Höjd"
      "Depth" => "Djup"
      "Weight" => "Vikt"
      "Shipping fees" => "Fraktkostnader"
      "Available carriers" => "Tillgängliga transportörer"
      "Delivery Time" => "Leveranstid"
      "Delivered within 5-7 days" => "Levereras inom 5-7 dagar"
      "Delivery time of out-of-stock products with allowed orders:" => "Leveranstid för produkter ej i lager för tillåtna beställningar:"
      "Delivered within 3-4 days" => "Levereras inom 3-4 dagar"
      "Leave initial price" => "Ändra inte initialt pris"
      "Add customer" => "Lägg till kund"
      "Apply to all combinations" => "Tillämpa på alla kombinationer"
      "Available from" => "Tillgänglig från"
      "Starting at" => "Börjar på"
      "Product price (tax excl.)" => "Pris (exkl. moms)"
      "Reduction tax" => "Moms på rabatt"
      "Number of days" => "Antal dagar"
      "Stored" => "Lagrad"
      "Location (optional)" => "Plats (valfritt)"
      "Related products" => "Relaterade produkter"
      "No brand" => "Inget märke"
      "[1]%filesNb%[/1] selected file(s)" => "[1]%filesNb%[/1] vald(a) fil(er)"
      "Use as cover image" => "Använd som omslagsbild"
      "References" => "Referenser"
      "[1]Manage tax rules[/1]" => "[1]Hantera momsregler[/1]"
      "Advanced settings in [1]%settings_label%[/1]" => "Avancerade inställningar i [1]%settings_label%[/1]"
      "Add new file" => "Lägg till en ny fil"
      "Upload files here" => "Ladda upp filer här"
      "Make some files available to your customers and facilitate their purchasing environment by adding them just here! It can be instruction manuals, technical works or anything you want to attach to a product." => "Gör filer tillgängliga för kunder och underlätta deras köpbeslut. Det kan vara manualer, tekniska beskrivningar eller annat du kan bifoga till en produkt."
      "Manage your credit slips" => "Hantera kreditfakturor"
      "When a customer returns a product, a credit slip must be created in his favor. Generate vouchers and have a look at their follow-up." => "När en kund returnerar en produkt, så måste en kreditfaktura skapas. Generera rabatter och följ upp."
      "Add new supplier" => "Lägg till ny leverantör"
      "Keep in touch with your suppliers" => "Håll kontakt med leverantörerna"
      "Having suppliers is optional if brands supply you directly. Make sure you don't confuse product suppliers and product brands to facilitate stock management." => "Leverantör är valbart när tillverkare levererar direkt. Säkerställ att inte blanda leverantörer och tillverkare för att underlätta din lagerhantering."
      "Viewing %from%-%to% on %total% (page %current_page% / %page_count%)" => "Visar %from%-%to% på %total% (sida %current_page% / %page_count%)"
      "Items per page:" => "Objekt per sida:"
      "Enter page number and press enter" => "Ange sidnummer och tryck på retur"
      "Not available yet" => "Ännu ej tillgänglig"
      "Edit: %value%" => "Ändra: %value%"
      "Price (tax incl.)" => "Pris (inkl.moms)"
      "Category" => "Kategori"
      "Price (tax excl.)" => "Pris (exkl. moms)"
      "These products will be deleted for good. Please confirm." => "Dessa produkter kommer att tas bort. Vänligen bekräfta."
      "Delete products?" => "Ta bort produkter?"
      "[1]Add your first product[/1][2]or import a list of products (filetypes: .csv, .xls, .xlsx, .xlst, .ods, .ots).[/2]" => "[1]Lägg till din första produkt[/1][2] eller importera en lista över produkter (filtyper: .csv, .xls, .xlsx, .xlsm, .ods, .ots).[/2]"
      "New product on experimental page" => "Ny produkter på experimentell sida"
      "Go to catalog" => "Gå till katalog"
      "Add new product" => "Lägg till ny produkt"
      "Edit on experimental page" => "Redigera på experimentell sida"
      "Product list" => "Produktlista"
      "Shipping" => "Leverans"
      "Basic settings" => "Grundläggande inställningar"
      "Pricing" => "Pris"
      "SEO" => "SEO"
      "Modules" => "Moduler"
      "Categories" => "Kategorier"
      "Associated categories" => "Kopplade kategorier"
      "Create a new category" => "Skapa ny kategori"
      "New category name" => "Nytt kategorinamn"
      "Create a category" => "Skapa kategori"
      "Ecotax" => "Miljöskatt"
      "Prev. combination" => "Fg. kombination"
      "Next combination" => "Nästa kombination"
      "Back to product" => "Tillbaka till produkt"
      "Combination details" => "Kombinationsdetaljer"
      "Price and impact" => "Pris och påverkan"
      "Final retail price (tax excl.) will be" => "Försäljningspriset (exkl. moms) blir"
      "Does this combination have a different price per unit?" => "Har denna kombination ett annat enhetspris?"
      "Specific references" => "Särskilda referenser"
      "Images" => "Bilder"
      "Final retail price (tax incl.) will be" => "Försäljningspriset (inkl. moms) blir"
      "Impact on price (tax excl.)" => "Påverkan på pris (exkl. moms)"
      "Manage your product combinations" => "Hantera dina produktkombinationer"
      "Bulk actions ([1]/[2] combination(s) selected)" => "Massändring ([1]/[2] kombination(er) valda)"
      "Default combination" => "Förvald kombination"
      "Availability preferences" => "Inställningar för tillgänglighet"
      "Behavior when out of stock" => "Åtgärd vid slut på lager"
      "Stock management is disabled" => "Lagerhanteringen är inaktiverad"
      "Final price (tax excl.)" => "Slutpris (exkl. moms)"
      "You can increase or decrease low stock levels in bulk. You cannot disable them in bulk: you have to do it on a per-combination basis." => "Du kan öka eller minska låg lagernivå via bulkhantering. Du kan inte inaktivera dem via bulkhantering: Du måste göra det per kombination."
      "The email will be sent to all the users who have the right to run the stock page. To modify the permissions, go to Advanced Parameters > Team" => "Detta mail kommer att skickas till alla användare som har rätt att använda lagersidan. För att ändra behörigheterna, gå till Avancerade inställningar > Anställda"
      "Delete combinations" => "Ta bort kombinationer"
      "Edit a specific price" => "Redigera ett nersatt pris"
      "Brand" => "Varumärke"
      "Add a brand" => "Lägg till ett varumärke"
      "Related product" => "Relaterad produkt:"
      "Add a related product" => "Lägg till en relaterad produkt"
      "Search Engine Optimization" => "Sökmotoroptimering"
      "Improve your ranking and how your product page will appear in search engines results." => "Förbättra din ranking och hur din produktsida visas i resultat hos sökmotorer."
      "Reset URL" => "Återställ URL"
      "Redirection page" => "Omdirigeringssida"
      "Here is a preview of your search engine result, play with it!" => "Här är en förhandsvisning av ditt sökmotorresultat, utforska det!"
      "Package dimension" => "Dimensioner på paket"
      "Adjust your shipping costs by filling in the product dimensions." => "Justera fraktkostnaden genom att fylla i produktdimensioner."
      "Leave empty to disable." => "Lämna tomt för att inaktivera."
      "Does this product incur additional shipping costs?" => "Har produkten ytterligare fraktkostnader?"
      "Impact on price" => "Inverkan på priset"
      "Specific price conditions" => "Villkor för specialpris"
      "Unit(s)" => "Enhet(er)"
      "Apply a discount of" => "Applicera en rabatt på"
      "Choose the suppliers associated with this product" => "Välj leverantörer som är kopplade till denna produkt"
      "Default supplier" => "Förvald leverantör"
      "Supplier reference(s)" => "Leverantörens referens(er)"
      "Supplier reference" => "Leverantör referens"
      "Cost price (tax excl.)" => "Inköpspris (exkl. moms)"
      "Product location in warehouses" => "Produktens plats i varulagret"
      "Please choose the warehouses associated with this product." => "Välja vilka varulager som ska kopplas till denna produkt."
      "Stock" => "Lager"
      "Quantity" => "Kvantitet"
      "Summary" => "Summering"
      "Tax excluded" => "Exkl. moms"
      "Tax included" => "Inkl. moms"
      "Tax rule" => "Momsregel"
      "View all images" => "Visa alla bilder"
      "View less" => "Visa mindre"
      "Features" => "Funktioner"
      "Add a feature" => "Lägg till en ny funktion"
      "Simple product" => "Enkel produkt"
      "Product with combinations" => "Produkt med kombinationer"
      "Visibility" => "Synlighet:"
      "Tags" => "Taggar"
      "Where do you want your product to appear?" => "Var vill du visa din produkt?"
      "Condition & References" => "Skick och referenser"
      "Customers can personalize the product by entering some text or by providing custom image files." => "Kunder kan anpassa produkten genom att ange text eller bifoga anpassade bildfiler."
      "Add a customization field" => "Lägga till ett anpassat fält"
      "Attached files" => "Bifogade filer"
      "Add files that customers can download directly on the product page (instructions, manual, recipe, etc.)." => "Lägg till filer som kunderna kan ladda ner på produktsidan (instruktioner, manualer, recept, etc.)."
      "Attach a new file" => "Bifoga en fil"
      "Select the files (instructions, documentation, recipes, etc.) your customers can directly download on this product page." => "Välj filer (instruktioner, dokumentation, recept etc.) som kunder kan ladda ner på den här produktsidan."
      "Need to browse all files? Go to [1]Catalog > Files[/1]" => "Vill du titta på alla filer? Gå till [1]Katalog > Filer[/1]"
      "Cost price" => "Inköpspris"
      "Retail price" => "Försäljningspris"
      "Manage tax rules" => "Hantera momsregler"
      "Final retail price: [1][2][/2] tax incl.[/1] / [3][/3] tax excl." => "Försäljningspris: [1][2][/2] inkl. moms.[/1] / [3][/3] exkl. moms."
      "Specific prices" => "Specifika priser"
      "Add a specific price" => "Lägg till ett särskilt pris"
      "Rule" => "Regel"
      "Combination" => "Kombination"
      "Fixed price" => "Fast pris"
      "Impact" => "Påverkan"
      "From" => "Från"
      "Priority management" => "Prioriteringar ledningen"
      "Priorities" => "Prioriteringar"
      "Combinations" => "Kombinationer"
      "Cover" => "Huvudbild"
      "Virtual product" => "Virtuell Produkt"
      "Drop images here" => "Släpp bildfiler här"
      "or select files" => "eller välj filer"
      "Recommended size 800 x 800px for default theme." => "Rekommenderad storlek 800 x 800 px för förvalt tema."
      "JPG, GIF or PNG format." => "JPG-, GIF- eller PNG-format."
      "tax incl." => "inkl."
      "tax excl." => "exkl. moms."
      "Module to configure" => "Modul att konfigurera"
      "Choose a module to configure" => "Välj en modul att konfigurera"
      "These modules are relative to the product page of your shop." => "De här modulerna är relaterade till produktsidan i din butik."
      "To manage all your modules go to the [1]Installed module page[/1]" => "För att hantera alla dina moduler, gå till sidan [1]installerade moduler[/1]"
      "Quantities" => "Lagersaldo"
      "Zoom" => "Zoom"
      "Add new value" => "Lägg till nytt värde"
      "Create attributes" => "Skapa attribut"
      "Color, dimension, size, disk space... think about attributes as properties that change from one product to another. As a consequence, attributes allow you to build product combinations." => "Färg, dimension, storlek, diskstorlek...tänk på attribut som egenskaper som skiftar från en produkt till en annan. Som en konsekvens, så kan du bygga produktkombinationer av attributen."
      "Add new attribute" => "Lägg till ny attribut"
      "From quantity" => "Från antal"
      "Catalog price rules" => "Prisregler för butik"
      "Reduction with or without taxes" => "Nersättning med eller utan moms"
      "Reduction type" => "Avdragstyp"
      "Reduction" => "Minskning"
      "Add new catalog price rule" => "Lägg till ny prisregel för katalog"
      "Parent category" => "Föräldrakategori"
      "%group_name% - All people without a valid customer account." => "%group_name% - Alla personer med ett giltigt kund-konto."
      "%group_name% - Customer who placed an order with the guest checkout." => "%group_name% - Kund som har lagt en order via gästkassan."
      "%group_name% - All people who have created an account on this site." => "%group_name% - Alla som har skapat ett konto på denna webbplats."
      "Category thumbnail" => "Miniatyrbild för kategori"
      "Menu thumbnails" => "Menyminiatyrer"
      "Group access" => "Grupp åtkomst"
      "Category cover image" => "Omslagsbild för kategori"
      "Set categories" => "Sätt Kategori"
      "Categories are essential, as they enable you to group equivalent products. This helps customers find their way through the variety of your catalog." => "Kategorier är viktiga då de är till för gruppering av produkter. Detta hjälper dina kunder att hitta produkter lättare i katalogen."
      "Feature" => "Egenskap"
      "Add a new feature" => "Lägg till en ny funktion"
      "Addresses" => "Adresser"
      "Ref:" => "Ref:"
      "EAN13:" => "EAN13:"
      "UPC:" => "UPC:"
      "Qty:" => "Antal:"
      "MPN:" => "Tillverkarens art.nr."
      "Brands" => "Varumärken"
      "Add new brand" => "Lägg till ett varumärke"
      "Add new brand address" => "Lägg till en ny adress"
      "Focus on your catalog" => "Fokusera på dina produkter"
      "Empty categories, disabled products, items that lack image or price... check the monitoring section to optimize your products management and make sure you forgot nothing." => "Tomma kategorier, inaktiva produkter, produkter som saknar bild eller pris...kolla sektionen för att optimera dina produkter och se till att du inte glömmer något."
      "Generate product combinations" => "Generera produktkombinationer"
      "Combinations are the different variations of a product, with attributes like its size, weight or color taking different values." => "Kombinationer är olika varianter av en produkt, med attribut som storlek, vikt eller färg som har olika värden."
      "Generate combinations" => "Skapa kombinationer"
      "Manage product combinations" => "Hantera produktkombinationer"
      "Open combinations generator" => "Öppna kombinationsgenerator"
      "Successfully generated %combinationsNb% combinations." => "Skapade %combinationsNb% kombinationer."
      "Generate combinations|Generate combination|Generate %combinationsNb% combinations" => "Skapa kombinationer|Skapa kombination|Skapa %combinationsNb% kombinationer"
      "Search for attributes..." => "Sök efter attribut..."
      "Loading combinations" => "Laddar kombinationer"
      "Previous combination" => "Föregående kombination"
      "Edited combinations (%editedNb%)" => "Redigerade kombinationer (%editedNb%)"
      "Here, you can have a look at the combinations you have edited. The list will reset when you close the editing window." => "Här kan du se de kombinationer du har ändrat. Listan återställs när du stänger redigeringsfönstret."
      "Back to standard page" => "Återgå till standardsidan"
      "Available quantity" => "Tillgängligt antal"
      "Attribute name" => "Attributnamn"
      "EAN13" => "EAN13"
      "UPC" => "UPC"
      "Wholesale price" => "Partihandel pris"
      "Customization" => "Anpassning"
      "Price per unit" => "Pris per enhet"
      "Add new cart rule" => "Lägg till en ny rabattkupong"
      "Expiration date" => "Utgångsdatum"
      "[1][/1] of [2][/2] characters allowed" => "[1][/1] av [2][/2] maximalt tillåtna tecken"
      "Type" => "Typ"
      "Main category" => "Huvudkategori"
      "[1][/1] of [2][/2] characters used (recommended)" => "[1][/1] av [2][/2] tecken använda (rekommenderat)"
      "List of products for this pack" => "Lista på produkter i paketet"
      "Use checkboxes to bulk edit quantities" => "Använd kryssrutor för att massändra kvantitet"
      "Advanced filters" => "Avancerade filter"
      "Apply advanced filters" => "Applicera avancerade filter"
      "Apply new quantity" => "Applicera nytt antal"
      "Display products below low stock level first" => "Visa produkter som ligger under beställningspunkt först"
      "Filter by movement type" => "Filtrera på förflyttningstyp"
      "Filter by employee" => "Filtrera på anställd"
      "Filter by period" => "Filtrera på period"
      "Search a category" => "Sök en kategori"
      "Search a supplier" => "Sök leverantör"
      "Filter by status" => "Filtrera efter status"
      "All" => "Alla"
      "Filter by supplier" => "Filtrera på leverantör"
      "Stock management" => "Lagerhantering"
      "Movements" => "Rörelse"
      "Search products (search by name, reference, supplier)" => "Sök produkter (sök efter namn, referens, leverantör)"
      "This product is below the low stock level you have defined." => "Denna produkt ligger under den definierade beställningspunkten."
      "Low stock level:" => "Låg lagernivå:"
      "Low stock alert:" => "Låg lagernivå varning:"
      "Bulk edit quantity" => "Editera en bulk av kvantiteter"
      "Date & Time" => "Datum & tid"
      "Edit quantity" => "Ändra antal"
      "Go to the import system" => "Gå till Import-systemet"
      "Export data into CSV" => "Exportera data till CSV-fil"
      "Physical" => "Fysisk"
      "Reserved" => "Reserverat"
     ]
     "ShopThemeFilters" => array:1 [
      "Show filters" => "Filtrera"
     ]
     "ModulesMailalertsShop" => array:8 [
      "Notify" => "Meddela mig när produkten finns i lager"
      "Your e-mail address is invalid" => "Din e-postadress är ogiltig"
      "You already have an alert for this product" => "Du har redan ett larm för denna produkt."
      "Request notification registered" => "Begär anmälan registreras"
      "Remove mail alert" => "Ta bort prisalarm"
      "My alerts" => "Mina påminnelser"
      "your@email.com" => "epost@epost.com"
      "Notify me when available" => "Meddela mig när tillgänglig"
     ]
     "ModulesCheckpaymentShop" => array:19 [
      "This payment method is not available." => "Denna betalmetod är inte tillgänglig."
      "Please send us your check following these rules:" => "Vänligen skicka oss din check enligt dessa regler:"
      "Amount" => "Belopp"
      "Payee" => "Betalningsmottagare"
      "Send your check to this address" => "Skicka din check till denna adress"
      "Pay by check" => "Betala med check"
      "(order processing will be longer)" => "(order hantering kommer ta längre tid)"
      "Your order on %s is complete." => "Din beställning hos %s är färdig."
      "Your check must include:" => "Vänligen sänd oss en check med:"
      "Payment amount." => "Summa att betala."
      "Payable to the order of" => "betalning för order"
      "Mail to" => "posta till"
      "Do not forget to insert your order number #%d." => "Glöm inte att ange ditt ordernummer: #%d"
      "Do not forget to insert your order reference %s." => "Glöm inte att ange din beställningsreferens %s"
      "An email has been sent to you with this information." => "Ett e-post meddelande har skickats till dig med denna information."
      "Your order will be sent as soon as we receive your payment." => "Din beställning kommer att skickas så snart vi mottar din betalning."
      "For any questions or for further information, please contact our" => "Vid eventuella frågor eller för mer information, vänligen kontakta vår"
      "customer service department." => "kundsupport"
      "We have noticed that there is a problem with your order. If you think this is an error, you can contact our" => "Vi noterade ett problem med din order. Om du tror detta är felaktigt, kan du kontakta vår"
     ]
     "AdminStatsFeature" => array:11 [
      "%value%% of your Catalog" => "%value%% av din katalog"
      "No customers" => "Inga kunder"
      "%percentage%% Female Customers" => "%percentage% kunder som är kvinnor"
      "%percentage%% Male Customers" => "%percentage% kunder som är män"
      "%percentage%% Neutral Customers" => "%percentage% Neutrala kunder"
      "%value% years" => "%value% år"
      "%average% hours" => "%average% timmar"
      "No orders" => "Inga ordrar"
      "%d%% %s" => "%d%% %s"
      "No category" => "Ingen kategori"
      "Stats" => "Statistik"
     ]
     "ModulesDateofdeliveryAdmin" => array:32 [
      "Date of delivery" => "Datum för leverans"
      "Displays an approximate date of delivery" => "Visar ett ungefärligt datum för leverans"
      "Date format is invalid" => "Datumformat är ogiltig"
      "Settings are updated" => "Inställningarna uppdateras"
      "Minimum time is invalid" => "Minsta tid är ogiltig"
      "Maximum time is invalid" => "Maximal tid är ogiltig"
      "Carrier is invalid" => "Transportör är ogiltig"
      "This rule has already been defined for this carrier." => "Regeln har redan definierats för den här transportören."
      "An error occurred on adding of carrier rule." => "Ett fel uppstod på när transportörregel skulle läggas till."
      "An error occurred on updating of carrier rule." => "Ett fel inträffade när transportörregel skulle uppdateras."
      "Carrier rule deleted successfully" => "Transportörregel togs bort"
      "Carrier rule added successfully" => "Transportörregel lades till"
      "Carrier rule updated successfully" => "Transportörregel uppdaterades"
      "Extra time when a product is out of stock" => "Extra tid när en produkt är slut i lager"
      "day(s)" => "dag (ar)"
      "Extra time for preparation of the order" => "Extra tid för att förbereda ordern"
      "Preparation option" => "Förberedelser alternativ"
      "Saturday preparation" => "Lördag förberedelse"
      "Sunday preparation" => "Söndag förberedelse"
      "Date format:" => "Datumformat:"
      "You can see all parameters available at: %site%" => "Du kan se alla parametrar som finns på: %site%"
      "Carrier :" => "Transportföretag:"
      "Delivery between" => "Leverans mellan"
      "Delivery option" => "Leveransval"
      "Delivery on Saturday" => "Leverans på lördag"
      "Delivery on Sunday" => "Leverans på söndag"
      "Name of carrier" => "Namn på transportör"
      "Saturday delivery" => "Lördag leverans"
      "Sunday delivery" => "Söndag leverans"
      "%1$d day(s) and %2$d day(s)" => "%1$d dag(ar) och %2$d dag(ar)"
      "Link list" => "Länklista"
      "Add a new carrier rule" => "Lägg till en ny bärare regel"
     ]
     "ModulesProductcommentsAdmin" => array:53 [
      "Valid for the entire catalog" => "Gäller för hela katalogen"
      "Restricted to some categories" => "Begränsad till vissa kategorier"
      "Restricted to some products" => "Begränsad till vissa produkter"
      "Product Comments" => "Produktkommentarer"
      "Allows users to post reviews and rate products on specific criteria." => "Låter användare recensera och betygsätta produkter under specifika omständigheter."
      "Settings updated" => "Inställningar uppdaterade"
      "The criterion cannot be saved" => "Kriteriet kunde inte sparas"
      "Criterion deleted" => "Kriteriet raderades"
      "Configuration" => "Konfiguration"
      "All reviews must be validated by an employee" => "Alla recensioner måste valideras av en administratör"
      "Enabled" => "Aktiverad"
      "Disabled" => "Inaktiverad"
      "Allow guest reviews" => "Tillåt recensioner från gäster"
      "Enable upvotes / downvotes on reviews" => "Tillåt omröstning på recensioner"
      "Minimum time between 2 reviews from the same user" => "Minsta tid mellan 2 recensioner från samma användare"
      "Number of comments per page" => "Antal recensioner per sida"
      "Save" => "Spara"
      "Reviews waiting for approval" => "Recensioner som väntar på godkännande"
      "Reported Reviews" => "Inrapporterade recensioner"
      "Approve" => "Godkänn"
      "Not abusive" => "Ej kränkande"
      "ID" => "ID"
      "Name" => "Namn"
      "Type" => "Typ"
      "Status" => "Visade"
      "Add New Criterion" => "Lägg till nytt kriterie"
      "Review Criteria" => "Villkor för kommentar"
      "Approved Reviews" => "Godkända recensioner"
      "Review title" => "Titel på recension"
      "Review" => "Recension"
      "Rating" => "Betyg"
      "Author" => "Författare"
      "Product" => "Produkt"
      "Time of publication" => "Tid för publicering"
      "Criterion will be restricted to the following categories" => "Begränsad av kriterier för följande kategorier"
      "Mark the boxes of categories to which this criterion applies." => "Markera för vilken / vilka kategorier som det här kriteriet gäller."
      "Selected" => "Vald"
      "Collapse All" => "Fäll ihop alla"
      "Expand All" => "Expandera alla"
      "Check All" => "Markera alla"
      "Uncheck All" => "Avmarkera alla"
      "Add new criterion" => "Lägg till nytt kriterie"
      "Criterion name" => "Namn på kriterie"
      "Maximum length: %s characters" => "Maxlängd: %s tecken"
      "Application scope of the criterion" => "Kriteriets omfattning"
      "The criterion will be restricted to the following products" => "Begränsat av kriterier för följande produkter"
      "Active" => "Aktiv"
      "Anonymize the user's last name" => "Anonymisera användarnas efternamn"
      "Display only initials, e.g. John D." => "Visa endast en initial (ex. John D.)."
      "Allow users to post reviews on your products and/or rate them based on specific criteria." => "Låter användare recensera och betygsätta produkter under specifika omständigheter."
      "Yes" => "Ja"
      "No" => "Nej"
      "Product Name" => "Produktnamn"
     ]
     "ModulesStatscarrierAdmin" => array:6 [
      "Carrier distribution" => "Fördelning på distributörer"
      "Adds a graph displaying each carriers' distribution to the Stats dashboard." => "Lägger till ett diagram i Statistik som visar distributörernas andel."
      "This graph represents the carrier distribution for your orders. You can also narrow the focus of the graph to display distribution for a particular order status." => "Detta diagrammet visar distributörernas andel för dina beställningar. Du kan också filtrera på en vissa orderstatus."
      "No valid orders have been received for this period." => "Inga giltiga beställningar för denna period."
      "Percentage of orders listed by carrier." => "Andel av beställningar uppdelat på distributör."
      "Enrich your stats, add a pie chart illustrating your carriers’ distribution." => "Berika din statistik, lägg till ett pajdiagram som visar vilka transportörer som används."
     ]
     "ModulesLinklistAdmin" => array:27 [
      "Link block configuration" => "Konfiguration av länkblock"
      "Link Blocks" => "Länkblock"
      "Name of the link block" => "Namn på länkblocket"
      "Please mark every page that you want to display in this block." => "Markera alla sidor som du vill visa i detta block"
      "Please add every page that you want to display in this block." => "Vänligen lägg till varje sida som du vill visa i detta block."
      "Themes" => "Teman"
      "Link Widget" => "Länkwidget"
      "Link List" => "Länklista"
      "Adds a block with several links." => "Lägger till ett block med flera länkar."
      "Give more visibility to your content/static pages (CMS, external pages, or else), where you want and when you want, to make your visitors feel like shopping on your store." => "Gör dina statiska sidor synligare (CMS, externa sidor etc.), var och när du vill, för att dina kunder ska shoppa på din sajt."
      "New block" => "Nytt block"
      "ID" => "ID"
      "Name of the block" => "Namn på blocket"
      "URL" => "URL"
      "Title" => "Titel"
      "Content pages" => "Innehållssidor"
      "Product pages" => "Produktsidor"
      "Static content" => "Statiskt innehåll"
      "Custom content" => "Anpassat innehåll"
      "Name of the block cannot be longer than %limit% characters" => "Namnet på blocket kan inte vara längre än %limit% tecken"
      "Categories" => "Kategorier"
      "Edit the link block." => "Redigera länkblocket."
      "New link block" => "Nytt länkblock"
      "Position" => "Position"
      "Edit" => "Redigera"
      "Delete" => "Ta bort"
      "Name" => "Namn"
     ]
     "ModulesDataprivacyShop" => array:1 [
      "Customer data privacy[1][2]%message%[/2]" => "Kunddatasekretess [1][2]%message%[/2]"
     ]
     "ModulesContactinfoShop" => array:8 [
      "Contact us" => "Kontakta oss"
      "Store information" => "Butiksinformation"
      "Fax: [1]%fax%[/1]" => "Fax: [1]%fax%[/1]"
      "Email us: [1]%email%[/1]" => "Maila oss: [1]%email%[/1]"
      "Call us: [1]%phone%[/1]" => "Ring oss: [1]%phone%[/1]"
      "Tel: %phone%" => "Tel: %phone%"
      "Fax: %fax%" => "Fax: %fax%"
      "Email: [1]%email%[/1]" => "Email: [1]%email%[/1]"
     ]
     "ShopThemeCategory" => array:1 [
      "Subcategories" => "Underkategorier"
     ]
     "ShopNotificationsSuccess" => array:9 [
      "Address successfully updated!" => "Adressen uppdaterades!"
      "Address successfully added!" => "Adressen lades till!"
      "Address successfully deleted!" => "Adressen togs bort!"
      "No addresses are available. %s" => "Inga adresser finns tillgängliga. %s"
      "Your guest account has been successfully transformed into a customer account. You can now log in as a registered shopper." => "Ditt gästkonto har nu omvandlats till ett kundkonto. Du kan nu logga in som registrerad kund."
      "Information successfully updated." => "Informationen uppdaterades."
      "Message successfully sent" => "Meddelande skickat"
      "If this email address has been registered in our shop, you will receive a link to reset your password at %email%." => "Om mailadressen har registrerats i vår butik, kommer du att få en länk till adressen %email% för att återställa ditt lösenord."
      "Your password has been successfully reset and a confirmation has been sent to your email address: %s" => "Ditt lösenord har återställts och en bekräftelse har skickats till din e-postadress: %s"
     ]
     "ModulesSpecialsAdmin" => array:4 [
      "Specials block" => "Specialblock"
      "Displays your products that are currently on sale in a dedicated block." => "Visar dina produkter med nersatt pris i ett särskild block."
      "Products to display" => "Produkter att visa"
      "Define the number of products to be displayed in this block on home page." => "Ange hur många produkter som ska visas i blocket på startsidan."
     ]
     "ModulesStatsnewsletterAdmin" => array:8 [
      "Adds a tab with a graph showing newsletter registrations to the Stats dashboard." => "Lägger till en flik i Statistik som visar prenumeranter på nyhetsbrev."
      "Customer registrations:" => "Registreringar från kunder:"
      "Visitor registrations: " => "Registreringar från besökare:"
      "Both:" => "Båda:"
      "CSV Export" => "CSV-export"
      "The %s module must be installed." => "Modulen %s måste installeras."
      "Newsletter statistics" => "Nyhetsbrev statistik"
      "Enrich your stats, display a graph showing newsletter registrations." => "Berika din statistik, visa ett diagram över registreringar till nyhetsbrev."
     ]
     "ShopNotificationsError" => array:102 [
      "This voucher is disabled" => "Rabattkoden är inte giltig"
      "This voucher has already been used" => "Rabattkod har redan använts."
      "This voucher is not valid yet" => "Denna kupong är inte giltig ännu"
      "This voucher has expired" => "Rabattkoden är inte giltig"
      "You cannot use this voucher anymore (usage limit reached)" => "Du kan inte använda denna kupong längre (Användningsbegränsningen har uppnåtts)"
      "You cannot use this voucher" => "Du kan inte använda denna kupong"
      "You must choose a delivery address before applying this voucher to your order" => "Du måste välja en leveransadress innan du kan använda denna kupong på din order"
      "You cannot use this voucher in your country of delivery" => "Denna kupong är inte giltig för det land du valt"
      "You must choose a carrier before applying this voucher to your order" => "Du måste välja ett fraktalternativ innan du kan använda denna kupong på din order"
      "You cannot use this voucher with this carrier" => "Du kan inte använda denna kupong med detta fraktalternativ"
      "You cannot use this voucher on products on sale" => "Du kan inte använda denna kupong på produkter med nersatt pris"
      "Please log in first" => "Logga in först"
      "You have not reached the minimum amount required to use this voucher" => "Du har inte uppnått kraven som är obligatoriska för att få nyttja denna rabattkod."
      "This voucher is already in your cart" => "Denna kupong är redan i din kundvagn"
      "This voucher is not combinable with an other voucher already in your cart: %s" => "Denna kupong är inte kombinerbar med en annan kupong som redan finns i din varukorg: %s"
      "Cart is empty" => "Varukorgen är tom"
      "You cannot use this voucher in an empty cart" => "Du kan inte använda denna kupong i en tom kundvagn"
      "You cannot use this voucher with these products" => "Du kan inte använda denna kupong med dessa produkter"
      "You cannot use this voucher because it has manually been removed." => "Du kan inte använda denna rabattkod på grund av att den tagits bort manuellt."
      "The email is already used, please choose another one or sign in" => "Mailadressen används redan, vänligen välj en annan eller logga in"
      "Password must be between 5 and 72 characters long" => "Lösenordet måste vara mellan 5 och 72 tecken långt"
      "Your account isn't available at this time, please contact us" => "Ditt konto är inte tillgängligt just nu, vänligen kontakta oss"
      "Authentication failed." => "Autentisering misslyckades"
      "Password is required" => "Lösenord är obligatoriskt"
      "Invalid email/password combination" => "Ogiltigt kombination av användarnamn/lösenord"
      "There seems to be an issue with your account, please contact support" => "Det verkar ha uppstått ett fel på ditt konto, vänligen kontakta support"
      "An account was already registered with this email address" => "Ett konto finns redan registrerat för denna e-postadress"
      "%s is required." => "%s krävs."
      "is invalid." => "är ogiltig."
      "The %1$s field is too long (%2$d chars max)." => "Fältet %1$s är för långt (max %2$d tecken)."
      "Please fix the error below." => "Vänligen rätta felen nedan."
      "Could not delete address." => "Kunde inte ta bort adress."
      "Could not delete the address since it is used in the shopping cart." => "Kunde inte ta bort adressen eftersom den används i varukorgen."
      "The customer could not be found." => "Kunden hittades inte"
      "You must enter a voucher code." => "Du måste ange en kupongkod"
      "The voucher code is invalid." => "Kupongkod ogiltig"
      "This voucher does not exist." => "Denna kupong existerar inte."
      "You must add %quantity% minimum quantity" => "Du måste lägga till minst %quantity% stycken för att uppnå minimum beställningsnivå"
      "Null quantity." => "Null antal"
      "Product not found" => "Ingen produkt hittades"
      "This product (%product%) is no longer available." => "Denna produkt (%product%) är inte längre tillgänglig."
      "The item %product% in your cart is no longer available in this quantity. You cannot proceed with your order until the quantity is adjusted." => "Produkten %product% i din varukorg finns inte längre tillgänglig i tillräckligt antal. Du kan inte slutföra din beställning förrän antalet har ändrats."
      "The minimum purchase order quantity for the product %product% is %quantity%." => "Den minsta beställningsvolymen för produkten %product% är %quantity%."
      "Please fill in all of the required fields, and then save your customizations." => "Vänligen fyll i alla obligatoriska fält, spara sedan."
      "You already have the maximum quantity available for this product." => "Du har redan maximalt antal för denna produkt."
      "The product is no longer available in this quantity." => "Produkten finns inte tillgänglig i den här kvantiteten."
      "The item %product% in your cart is now a product with attributes. Please delete it and choose one of its combinations to proceed with your order." => "Produkten %product% i den varukorg är nu en produkt med attribut. Vänligen ta bort den och välj en av produkten attribut för att fortsätta med din beställning."
      "Invalid key." => "felaktig tangent."
      "This product does not exist in our store." => "Denna produkt finns inte i vår butik."
      "This product has been deleted." => "Denna produkt har tagits bort"
      "This file no longer exists." => "Den här filen finns inte längre."
      "This product has been refunded." => "Denna produkt har återbetalats."
      "The product deadline is in the past." => "Produkten deadline är i det förflutna."
      "The product expiration date has passed, preventing you from download this product." => "Utgångsdatum överskridits"
      "Expiration date has passed, you cannot download this product." => "Utgångsdatum har överskridits, du kan inte ladda ner denna produkt."
      "You have reached the maximum number of downloads allowed." => "Du har nått det högsta tillåtna antalet nedladdningar."
      "Please provide the required information" => "Vänligen lämna alla nödvändiga uppgifter"
      "We couldn't find your order with the information provided, please try again" => "Vi kunde inte hitta din beställning med den informationen, vänligen försök igen"
      "An unexpected error occurred while creating your account." => "Ett fel inträffade vid försök att skapa ditt konto."
      "Could not update your information, please check your data." => "Kunde inte uppdatera din information, vänligen kontrollera dina uppgifter."
      "Sorry. We cannot renew your order." => "Tyvärr, vi kan inte förnya din beställning."
      "Some items are no longer available, and we are unable to renew your order." => "Produkter som saknas - vi inte kan förnya din beställning"
      "The order is no longer valid." => "Ordern är inte längre giltig"
      "This message is invalid (HTML is not allowed)." => "Meddelandet är ogiltigt (HTML är inte tillåtet)"
      "You do not have enough products to request an additional merchandise return." => "Du har inte tillräckligt med produkter för att begära en till retur."
      "Please provide an explanation for your RMA." => "Vänligen ange en förklaring till din retur."
      "Please check at least one product you would like to return." => "Vänligen markera minst en produkt du vill returnera."
      "For each product you wish to add, please specify the desired quantity." => "Ange ett antal för den produkt som du har markerat."
      "This order cannot be returned" => "Denna beställning kan inte returneras"
      "The message cannot be blank." => "Meddelande får inte lämnas tom"
      "You have no merchandise return authorizations." => "Du har inga godkända returer"
      "We cannot regenerate your password with the data you've submitted" => "Vi kan inte återskapa ditt lösenord med de data du skickat"
      "You cannot regenerate the password for this account." => "Du kan inte återskapa lösenordet för detta konto."
      "You can regenerate your password only every %d minute(s)" => "Du kan endast återskapa ditt lösenord en gång inomuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu %d minuter"
      "An error occurred while sending the email." => "Ett fel inträffade när e-post skickades."
      "Customer account not found" => "Kundkonto ej hittat"
      "The password and its confirmation do not match." => "Lösenord och bekräftelsen matchar inte."
      "The password change request expired. You should ask for a new one." => "Förfrågan om att ändra lösenord har löpt ut, du bör göra en ny förfrågan."
      "An error occurred with your account, which prevents us from updating the new password. Please report this issue using the contact form." => "Ett fel inträffade med ditt konto och ditt nya lösenord kan inte skickas till din e-postadress. Vänligen meddela problemet till oss via kontaktformuläret."
      "Invalid email address." => "Ogiltig e-postadress"
      "The password is missing: please enter your new password." => "Lösenordet saknas; vänligen ange ditt nya lösenord."
      "The confirmation is empty: please fill in the password confirmation as well" => "Bekräftelsen är tom: vänligen skriv in även lösenordsbekräftelsen"
      "The password is not in a valid format." => "Lösenordet är angett i ett godkänt format."
      "Invoices are disabled in this shop." => "Fakturor är inaktiverade i den här butiken."
      "The invoice was not found." => "Faktura hittades inte"
      "No invoice is available." => "Ingen faktura finns"
      "Order return not found." => "Beställ tillbaka hittades inte"
      "Order return not confirmed." => "Beställ avkastning inte bekräftats"
      "Invalid message" => "Felaktig meddelande"
      "This product is no longer available." => "Produkten är inte längre tillgänglig."
      "You do not have access to this product." => "Du har inte tillträde till denna produkt."
      "An error occurred while deleting the selected picture." => "Ett fel inträffade när valt pris raderades."
      "An error occurred during the image upload process." => "Ett fel inträffade under bilduppladdningen."
      "PHP "Dom" extension has not been loaded." => "Dom förlängningen är inte laddad."
      "You do not have access to this category." => "Du har inte tillträde till denna kategori."
      "This category does not exist." => "Kategorin finns inte."
      "Login is required" => "Inloggning krävs"
      "Invalid login" => "Ogiltig inloggning"
      "Invalid password" => "Ogiltigt lösenord"
      "Authentication failed" => "Autentisering misslyckades"
      "There are not enough products in stock" => "Det finns inte tillräckligt med produkter i lager"
      "Your address is incomplete, please update it." => "Din adress är ej komplett, vänligen uppdatera den."
     ]
     "AdminDesignHelp" => array:62 [
      "By default, all images settings are already installed in your store. Do not delete them, you will need it!" => "Alla bildinställninga är redan installerade i din butik. Ta inte bort dem, de behövs!"
      "Regenerates thumbnails for all existing images" => "Återskapar miniatyrbilder för alla befintliga produktbilder"
      "Please be patient. This can take several minutes." => "Ha tålamod, eftersom detta kan ta flera minuter."
      "Be careful! Manually uploaded thumbnails will be erased and replaced by automatically generated thumbnails." => "Var försiktig! Manuellt genererade miniatyrbilder kommer att raderas och ersättas med automatiskt genererade miniatyrbilder."
      "Select "No" only if your server timed out and you need to resume the regeneration." => "Välj "Nej" bara om din server gjorde timeout och du måste återuppta bildgenereringen."
      "Please select a module" => "Välj en modul"
      "Select a module above before choosing from available hooks" => "Välj en modul ovan innan du väljer tillgängliga hooks"
      "Please specify the files for which you do not want the module to be displayed." => "Specificera de filer som du inte vill att modulen ska visas"
      "Please input each filename, separated by a comma (",")." => "Ange varje filnamn, separerade av komma (",")."
      "You can also click the filename in the list below, and even make a multiple selection by keeping the Ctrl key pressed while clicking, or choose a whole range of filename by keeping the Shift key pressed while clicking." => "Du kan också klicka för filnamn i listan nedan, eller välja flera genom att hålla ner Ctrl-tangenten medan du klickar, eller välja ett intervall av filnamn genom att hålla ner Shift-tangenten medan du klickar."
      "To add "tags" click in the field, write something, and then press "Enter."" => "För att lägga till etiketter, klicka i fältet och skriv något, tryck sedan på "retur"."
      "JPEG images have a small file size and standard quality. PNG images have a larger file size, a higher quality and support transparency. Note that in all cases the image files will have the .jpg extension." => "JPEG-bilder har liten storlek och standardkvalitet. PNG-bilder har större filstorlek, högre kvalitet och stödjer transparens. Notera att i alla fallen kommer bilden få filändelsen .jpg."
      "WARNING: This feature may not be compatible with your theme, or with some of your modules. In particular, PNG mode is not compatible with the Watermark module. If you encounter any issues, turn it off by selecting "Use JPEG"." => "Varning: Denna egenskap kanske inte är kompatibel med ditt tema eller vissa moduler. PNG-läge är inte kompatibelt med vattenmärkningsmodulen. Om du stöter på några problem, välj "Använd JPEG"."
      "Ranges from 0 (worst quality, smallest file) to 100 (best quality, biggest file)." => "Från 0 (sämst kvalité, minst fil) till 100 (bästa kvalité, störst fil)"
      "Recommended: 90." => "Rekommenderad: 90."
      "PNG compression is lossless: unlike JPG, you do not lose image quality with a high compression ratio. However, photographs will compress very badly." => "PNG-komprimering är oförstörande: till skillnad från JPEG så förlorar bilden inte kvalitet med en hög komprimering, men foton är olämpliga för komprimering."
      "Ranges from 0 (biggest file) to 9 (smallest file, slowest decompression)." => "Intervall från 0 (störst fil) till 9 (minst fil, långsam komprimering)."
      "Recommended: 7." => "Rekommenderar: 7."
      "The maximum file size of pictures that customers can upload to customize a product (in bytes)." => "Största filstorleken på bilder som kunderna kan ladda upp till anpassningsbara produkter (i bytes)."
      "Width of product customization pictures that customers can upload (in pixels)." => "Bredd på storleksförändrade bilder som kunder kan ladda upp för produktanpassning (i pixlar)."
      "Height of product customization pictures that customers can upload (in pixels)." => "Bredd på storleksförändrade bilder som kunder kan ladda upp för produktanpassning (i pixlar)."
      "This will generate an additional file for each image (thus doubling your total amount of images). Resolution of these images will be twice higher." => "Detta kommer att generera en extra fil för varje bild (och dubblera det totala antalet bilder). Upplösningen på de här bilderna kommer att vara dubbelt så stor."
      "Enable to optimize the display of your images on high pixel density screens." => "Aktivera optimering av bildvisning på skärmar med hög upplösning."
      "This should be set to yes unless you successfully moved images in "Images" page under the "Preferences" menu." => "Detta bör vara satt till Ja om du flyttat bilderna i sektionen "Bilder" under menyn Inställningar."
      "Letters, underscores and hyphens only (e.g. "small_custom", "cart_medium", "large", "thickbox_extra-large")." => "Endast bokstäver, understreck och tankstreck är tillåtna (t.ex. "small_custom", "cart_medium", "large", "thickbox_extra-large")."
      "Maximum image width in pixels." => "Maximal bildbredd i pixlar."
      "Maximum image height in pixels." => "Maximal bildhöjd i pixlar."
       …35
     ]
     "ModulesStatsvisitsAdmin" => array:14 [ …14]
     "ModulesStatssearchAdmin" => array:10 [ …10]
     "AdminOrderscustomersHelp" => array:54 [ …54]
     "AdminModulesFeature" => array:119 [ …119]
     "ModulesGsitemapAdmin" => array:43 [ …43]
     "ModulesCurrencyselectorAdmin" => array:2 [ …2]
     "ModulesCashondeliveryAdmin" => array:2 [ …2]
     "AdminPaymentFeature" => array:7 [ …7]
     "ModulesFacetedsearchAdmin" => array:98 [ …98]
     "AdminModulesHelp" => array:15 [ …15]
     "ModulesRssfeedShop" => array:1 [ …1]
     "ModulesTrackingfrontShop" => array:34 [ …34]
     "ModulesLinklistShop" => array:2 [ …2]
     "AdminShippingNotification" => array:19 [ …19]
     "ModulesBestsellersAdmin" => array:4 [ …4]
     "ModulesSharebuttonsAdmin" => array:4 [ …4]
     "AdminInternationalNotification" => array:139 [ …139]
     "ModulesReminderAdmin" => array:40 [ …40]
     "ModulesShoppingcartAdmin" => array:6 [ …6]
     "ShopDemoCatalog" => array:67 [ …67]
     "ModulesPagesnotfoundAdmin" => array:19 [ …19]
     "ModulesStatsbestcategoriesAdmin" => array:9 [ …9]
     "ModulesCarriercomparisonShop" => array:10 [ …10]
     "ModulesStatsbestproductsAdmin" => array:7 [ …7]
     "AdminGlobal" => array:320 [ …320]
     "ModulesCarriercomparisonAdmin" => array:4 [ …4]
     "AdminAdvparametersFeature" => array:383 [ …383]
     "ShopFormsLabels" => array:39 [ …39]
     "ModulesSupplierlistShop" => array:2 [ …2]
     "ModulesCategoryproductsAdmin" => array:6 [ …6]
     "ModulesNewproductsShop" => array:2 [ …2]
     "ModulesEmailalertsAdmin" => array:31 [ …31]
     "ModulesFeaturedproductsAdmin" => array:13 [ …13]
     "ModulesEmailsubscriptionShop" => array:14 [ …14]
     "AdminNotificationsInfo" => array:16 [ …16]
     "ModulesStatsforecastAdmin" => array:39 [ …39]
     "ModulesStatsdataAdmin" => array:8 [ …8]
     "ModulesStatsequipmentAdmin" => array:10 [ …10]
     "ModulesBuybuttonliteAdmin" => array:9 [ …9]
     "ModulesLivetranslationShop" => array:1 [ …1]
     "AdminNavigationMenu" => array:122 [ …122]
     "ModulesCheckpaymentAdmin" => array:15 [ …15]
     "ModulesMailalertsAdmin" => array:32 [ …32]
     "ModulesSocialfollowShop" => array:10 [ …10]
     "ShopNotificationsInfo" => array:1 [ …1]
     "ModulesBrandlistShop" => array:2 [ …2]
     "ModulesFaviconnotificationboAdmin" => array:8 [ …8]
     "AdminCatalogNotification" => array:203 [ …203]
     "ShopNavigation" => array:58 [ …58]
     "AdminLoginFeature" => array:9 [ …9]
     "AdminPaymentNotification" => array:12 [ …12]
     "ModulesBannerAdmin" => array:9 [ …9]
     "ModulesStatsbestsuppliersAdmin" => array:3 [ …3]
     "Install" => array:240 [ …240]
     "ModulesGraphnvd3Admin" => array:2 [ …2]
     "ModulesCrosssellingShop" => array:1 [ …1]
     "ShopFormsHelp" => array:14 [ …14]
     "ModulesGAnalyticsAdmin" => array:23 [ …23]
     "ModulesImagesliderAdmin" => array:39 [ …39]
     "ModulesContactinfoAdmin" => array:3 [ …3]
     "ModulesStatsbestmanufacturersAdmin" => array:3 [ …3]
     "ModulesStatsstockAdmin" => array:9 [ …9]
     "ModulesAdvertisingAdmin" => array:11 [ …11]
     "ModulesBestsellersShop" => array:2 [ …2]
     "AdminNavigationNotification" => array:23 [ …23]
     "AdminNavigationSearch" => array:26 [ …26]
     "AdminShippingHelp" => array:47 [ …47]
     "AdminLoginNotification" => array:24 [ …24]
     "EmailsSubject" => array:30 [ …30]
     "AdminNotificationsSuccess" => array:37 [ …37]
     "ModulesDashproductsAdmin" => array:26 [ …26]
     "ModulesDashtrendsAdmin" => array:15 [ …15]
     "AdminDesignNotification" => array:43 [ …43]
     "ModulesProductinfoAdmin" => array:15 [ …15]
     "AdminNotificationsWarning" => array:20 [ …20]
     "ModulesDashactivityAdmin" => array:29 [ …29]
     "AdminInternationalFeature" => array:177 [ …177]
     "ModulesRssfeedAdmin" => array:16 [ …16]
     "AdminNavigationFooter" => array:8 [ …8]
     "ModulesViewedproductAdmin" => array:6 [ …6]
     "ModulesSocialfollowAdmin" => array:22 [ …22]
     "ModulesStatsbestvouchersAdmin" => array:5 [ …5]
     "ModulesBlockreassuranceAdmin" => array:67 [ …67]
     "ModulesBlockwishlistShop" => array:68 [ …68]
     "AdminShopparametersFeature" => array:327 [ …327]
     "AdminModulesNotification" => array:154 [ …154]
     "ModulesEmailsubscriptionAdmin" => array:42 [ …42]
     "ModulesPscleanerAdmin" => array:23 [ …23]
     "EmailsBody" => array:355 [ …355]
     "ModulesCategorytreeAdmin" => array:11 [ …11]
     "ModulesLanguageselectorAdmin" => array:2 [ …2]
     "ShopFormsErrors" => array:7 [ …7]
     "ModulesWirepaymentAdmin" => array:23 [ …23]
     "ModulesSekeywordsAdmin" => array:18 [ …18]
     "ModulesSpecialsShop" => array:2 [ …2]
     "ModulesSharebuttonsShop" => array:4 [ …4]
     "ModulesContactformAdmin" => array:8 [ …8]
     "AdminStatsHelp" => array:4 [ …4]
     "ModulesStatscatalogAdmin" => array:18 [ …18]
     "ModulesFacetedsearchShop" => array:14 [ …14]
     "ModulesSearchbarShop" => array:1 [ …1]
     "ModulesDataprivacyAdmin" => array:7 [ …7]
     "ShopPdf" => array:95 [ …95]
     "ModulesCustomtextAdmin" => array:6 [ …6]
     "ModulesStatsregistrationsAdmin" => array:16 [ …16]
     "ModulesGridhtmlAdmin" => array:3 [ …3]
     "AdminPaymentHelp" => array:7 [ …7]
     "AdminDesignFeature" => array:109 [ …109]
     "ModulesWelcomeAdmin" => array:56 [ …56]
     "ModulesStatsliveAdmin" => array:15 [ …15]
     "ModulesSupplierlistAdmin" => array:9 [ …9]
     "ModulesDateofdeliveryShop" => array:5 [ …5]
     "ModulesStatspersonalinfosAdmin" => array:29 [ …29]
     "ModulesStatsbestcustomersAdmin" => array:13 [ …13]
     "AdminDashboardFeature" => array:23 [ …23]
     "AdminShopparametersNotification" => array:47 [ …47]
     "AdminCatalogHelp" => array:160 [ …160]
     "ModulesAutoupgradeAdmin" => array:193 [ …193]
     "ModulesFeaturedproductsShop" => array:2 [ …2]
     "AdminGlobalError" => array:1 [ …1]
     "ModulesEmailalertsShop" => array:4 [ …4]
     "GlobalActions" => array:2 [ …2]
     "AdminStatsNotification" => array:3 [ …3]
     "AdminShippingFeature" => array:66 [ …66]
     "ModulesWirepaymentShop" => array:20 [ …20]
     "ModulesDashgoalsAdmin" => array:23 [ …23]
     "ModulesCashondeliveryShop" => array:7 [ …7]
     "messages" => array:522 [ …522]
     "ModulesLivetranslationAdmin" => array:14 [ …14]
     "ModulesStatsproductAdmin" => array:21 [ …21]
     "ModulesContactformShop" => array:16 [ …16]
     "AdminInternationalHelp" => array:87 [ …87]
     "AdminDashboardHelp" => array:10 [ …10]
     "ModulesBannerShop" => array:1 [ …1]
     "ModulesStatscheckupAdmin" => array:18 [ …18]
     "AdminNavigationHeader" => array:68 [ …68]
     "ModulesCustomersigninAdmin" => array:4 [ …4]
     "ModulesSearchbarAdmin" => array:3 [ …3]
     "ModulesViewedproductShop" => array:1 [ …1]
     "ModuleWatermarkAdmin" => array:1 [ …1]
     "AdminAdvparametersHelp" => array:125 [ …125]
     "AdminNotificationsError" => array:284 [ …284]
     "ModulesLegalcomplianceShop" => array:21 [ …21]
     "ModulesFeederAdmin" => array:2 [ …2]
     "ModulesCustomeraccountlinksAdmin" => array:6 [ …6]
     "ModulesCategoryproductsShop" => array:2 [ …2]
     "ModulesNewsletterAdmin" => array:23 [ …23]
     "AdminDashboardNotification" => array:4 [ …4]
     "ModulesLegalcomplianceAdmin" => array:63 [ …63]
     "ModulesCrosssellingAdmin" => array:9 [ …9]
     "AdminOrderscustomersFeature" => array:397 [ …397]
     "AdminShopparametersHelp" => array:161 [ …161]
     "ModulesBlockreassuranceShop" => array:7 [ …7]
     "ModulesMainmenuAdmin" => array:35 [ …35]
     "ModulesTrackingfrontAdmin" => array:2 [ …2]
     "ShopNotificationsWarning" => array:8 [ …8]
     "ModulesProductcommentsShop" => array:43 [ …43]
     "ModulesStatssalesAdmin" => array:19 [ …19]
     "ModulesWatermarkAdmin" => array:23 [ …23]
     "ShopThemeCustomeraccount" => array:83 [ …83]
     "AdminOrderscustomersNotification" => array:203 [ …203]
     "AdminActions" => array:169 [ …169]
     "ModulesBlockwishlistAdmin" => array:22 [ …22]
     "ModulesStatsoriginAdmin" => array:14 [ …14]
     "ModulesBrandlistAdmin" => array:9 [ …9]
     "ModulesNewproductsAdmin" => array:7 [ …7]
    ]
    -metadata: []
    -resources: []
    -locale: "sv-SE"
    -fallbackCatalogue: MessageCatalogue {#65
     -messages: []
     -metadata: []
     -resources: []
     -locale: "sv"
     -fallbackCatalogue: null
     -parent: MessageCatalogue {#63}
    }
    -parent: null
   }
  ]
  -locale: "sv-SE"
  -fallbackLocales: []
  -loaders: []
  -resources: []
  -formatter: MessageFormatter {#60
   -selector: MessageSelector {#61}
  }
  -cacheDir: "/var/www/leksaksaffaren.com/var/cache/prod/translations"
  -debug: false
  -configCacheFactory: ConfigCacheFactory {#62
   -debug: false
  }
 }
 #settings: ProductPresentationSettings {#340
  +catalog_mode: false
  +catalog_mode_with_prices: 0
  +restricted_country_mode: null
  +include_taxes: true
  +allow_add_variant_to_cart_from_listing: 1
  +stock_management_enabled: "1"
  +showPrices: true
  +lastRemainingItems: "2"
  +showLabelOOSListingPages: true
 }
 #product: array:124 [
  "id_shop_default" => "1"
  "id_manufacturer" => "501"
  "id_supplier" => "0"
  "reference" => "6066145"
  "supplier_reference" => ""
  "location" => ""
  "width" => "0.000000"
  "height" => "0.000000"
  "depth" => "0.000000"
  "weight" => "0.128000"
  "quantity_discount" => "0"
  "ean13" => "778988446805"
  "isbn" => ""
  "upc" => "778988446805"
  "mpn" => ""
  "cache_is_pack" => "0"
  "cache_has_attachments" => "0"
  "is_virtual" => "0"
  "state" => "1"
  "additional_delivery_times" => "0"
  "delivery_in_stock" => ""
  "delivery_out_stock" => ""
  "product_type" => ""
  "id_category_default" => "576"
  "id_tax_rules_group" => "1"
  "on_sale" => "0"
  "online_only" => "0"
  "ecotax" => 0.0
  "minimal_quantity" => "1"
  "low_stock_threshold" => "0"
  "low_stock_alert" => "0"
  "price" => "189,00 kr"
  "wholesale_price" => "94.530000"
  "unity" => ""
  "unit_price_ratio" => "0.000000"
  "additional_shipping_cost" => "0.000000"
  "customizable" => "0"
  "text_fields" => "0"
  "uploadable_files" => "0"
  "redirect_type" => "301-category"
  "id_type_redirected" => "0"
  "available_for_order" => "1"
  "available_date" => "0000-00-00"
  "show_condition" => "0"
  "condition" => "new"
  "show_price" => "1"
  "indexed" => "1"
  "visibility" => "both"
  "cache_default_attribute" => "0"
  "advanced_stock_management" => "0"
  "date_add" => "2023-02-09 16:38:59"
  "date_upd" => "2023-10-02 00:12:56"
  "pack_stock_type" => "0"
  "meta_description" => ""
  "meta_keywords" => ""
  "meta_title" => ""
  "link_rewrite" => "paw-patrol-aqua-pups-figur-och-havsdjur-rocky"
  "name" => "Paw Patrol Aqua Pups Figur och havsdjur Rocky"
  "description" => "<p id="isPasted">Paw Patrol Aqua Pups figurpaket med valpfigur och havsdjur, Rocky och svärdfisk. Valpen kan stå på svärdfisken. Svärdfisken har hjul och dess huvud kan vickas på i sidled.</p><p>Innehåll: 2 figurer.</p><p>Mått: svärdfisk ca 15,5 cm lång, valpfiguren är ca 6,5 cm hög.</p><ul><li>Rekommenderas ej för barn under 3 år</li></ul>"
  "description_short" => ""
  "available_now" => ""
  "available_later" => ""
  "ecotax_tax_inc" => "0,00 kr"
  "id" => 32860
  "id_product" => 32860
  "out_of_stock" => 2
  "new" => 0
  "id_product_attribute" => "0"
  "quantity_wanted" => 1
  "extraContent" => []
  "allow_oosp" => 0
  "cover_image_id" => "112625"
  "category" => "film-seriekaraktaerer"
  "category_name" => "Film & Seriekaraktärer"
  "link" => "https://leksaksaffaren.com/film-seriekaraktaerer/32860-paw-patrol-aqua-pups-figur-och-havsdjur-rocky-778988446805.html"
  "attribute_price" => 0
  "price_tax_exc" => 151.2
  "price_without_reduction" => 189.0
  "price_without_reduction_without_tax" => 151.2
  "reduction" => 0.0
  "reduction_without_tax" => 0.0
  "specific_prices" => []
  "quantity" => 2
  "quantity_all_versions" => 2
  "id_image" => "sv-default"
  "features" => array:1 [
   0 => array:4 [
    "name" => "Paw Patrol tema"
    "value" => "Aqua Pups"
    "id_feature" => "14"
    "position" => "12"
   ]
  ]
  "attachments" => []
  "virtual" => 0
  "pack" => 0
  "packItems" => []
  "nopackprice" => 0
  "customization_required" => false
  "rate" => 25.0
  "tax_name" => "Moms SE 25%"
  "ecotax_rate" => 0.0
  "recommendedprice" => 0
  "unit_price" => ""
  "customizations" => array:1 [
   "fields" => []
  ]
  "id_customization" => 0
  "is_customizable" => false
  "show_quantities" => true
  "quantity_label" => "st"
  "quantity_discounts" => []
  "customer_group_discount" => 0.0
  "title" => "Paw Patrol Aqua Pups Figur och havsdjur Rocky"
  "rounded_display_price" => 189.0
  "images" => array:3 [
   0 => array:9 [
    "bySize" => array:5 [
     "cart_default" => array:3 [ …3]
     "small_default" => array:3 [ …3]
     "home_default" => array:3 [ …3]
     "medium_default" => array:3 [ …3]
     "large_default" => array:3 [ …3]
    ]
    "small" => array:3 [
     "url" => "https://leksaksaffaren.com/112625-cart_default/paw-patrol-aqua-pups-figur-och-havsdjur-rocky.jpg"
     "width" => 80
     "height" => 80
    ]
    "medium" => array:3 [
     "url" => "https://leksaksaffaren.com/112625-home_default/paw-patrol-aqua-pups-figur-och-havsdjur-rocky.jpg"
     "width" => 300
     "height" => 300
    ]
    "large" => array:3 [
     "url" => "https://leksaksaffaren.com/112625-large_default/paw-patrol-aqua-pups-figur-och-havsdjur-rocky.jpg"
     "width" => 800
     "height" => 800
    ]
    "legend" => ""
    "id_image" => "112625"
    "cover" => "1"
    "position" => "1"
    "associatedVariants" => []
   ]
   1 => array:9 [
    "bySize" => array:5 [
     "cart_default" => array:3 [ …3]
     "small_default" => array:3 [ …3]
     "home_default" => array:3 [ …3]
     "medium_default" => array:3 [ …3]
     "large_default" => array:3 [ …3]
    ]
    "small" => array:3 [
     "url" => "https://leksaksaffaren.com/112632-cart_default/paw-patrol-aqua-pups-figur-och-havsdjur-rocky.jpg"
     "width" => 80
     "height" => 80
    ]
    "medium" => array:3 [
     "url" => "https://leksaksaffaren.com/112632-home_default/paw-patrol-aqua-pups-figur-och-havsdjur-rocky.jpg"
     "width" => 300
     "height" => 300
    ]
    "large" => array:3 [
     "url" => "https://leksaksaffaren.com/112632-large_default/paw-patrol-aqua-pups-figur-och-havsdjur-rocky.jpg"
     "width" => 800
     "height" => 800
    ]
    "legend" => ""
    "id_image" => "112632"
    "cover" => null
    "position" => "2"
    "associatedVariants" => []
   ]
   2 => array:9 [
    "bySize" => array:5 [
     "cart_default" => array:3 [ …3]
     "small_default" => array:3 [ …3]
     "home_default" => array:3 [ …3]
     "medium_default" => array:3 [ …3]
     "large_default" => array:3 [ …3]
    ]
    "small" => array:3 [
     "url" => "https://leksaksaffaren.com/112647-cart_default/paw-patrol-aqua-pups-figur-och-havsdjur-rocky.jpg"
     "width" => 80
     "height" => 80
    ]
    "medium" => array:3 [
     "url" => "https://leksaksaffaren.com/112647-home_default/paw-patrol-aqua-pups-figur-och-havsdjur-rocky.jpg"
     "width" => 300
     "height" => 300
    ]
    "large" => array:3 [
     "url" => "https://leksaksaffaren.com/112647-large_default/paw-patrol-aqua-pups-figur-och-havsdjur-rocky.jpg"
     "width" => 800
     "height" => 800
    ]
    "legend" => ""
    "id_image" => "112647"
    "cover" => null
    "position" => "3"
    "associatedVariants" => []
   ]
  ]
  "default_image" => array:9 [
   "bySize" => array:5 [
    "cart_default" => array:3 [
     "url" => "https://leksaksaffaren.com/112625-cart_default/paw-patrol-aqua-pups-figur-och-havsdjur-rocky.jpg"
     "width" => 80
     "height" => 80
    ]
    "small_default" => array:3 [
     "url" => "https://leksaksaffaren.com/112625-small_default/paw-patrol-aqua-pups-figur-och-havsdjur-rocky.jpg"
     "width" => 125
     "height" => 125
    ]
    "home_default" => array:3 [
     "url" => "https://leksaksaffaren.com/112625-home_default/paw-patrol-aqua-pups-figur-och-havsdjur-rocky.jpg"
     "width" => 300
     "height" => 300
    ]
    "medium_default" => array:3 [
     "url" => "https://leksaksaffaren.com/112625-medium_default/paw-patrol-aqua-pups-figur-och-havsdjur-rocky.jpg"
     "width" => 600
     "height" => 600
    ]
    "large_default" => array:3 [
     "url" => "https://leksaksaffaren.com/112625-large_default/paw-patrol-aqua-pups-figur-och-havsdjur-rocky.jpg"
     "width" => 800
     "height" => 800
    ]
   ]
   "small" => array:3 [
    "url" => "https://leksaksaffaren.com/112625-cart_default/paw-patrol-aqua-pups-figur-och-havsdjur-rocky.jpg"
    "width" => 80
    "height" => 80
   ]
   "medium" => array:3 [
    "url" => "https://leksaksaffaren.com/112625-home_default/paw-patrol-aqua-pups-figur-och-havsdjur-rocky.jpg"
    "width" => 300
    "height" => 300
   ]
   "large" => array:3 [
    "url" => "https://leksaksaffaren.com/112625-large_default/paw-patrol-aqua-pups-figur-och-havsdjur-rocky.jpg"
    "width" => 800
    "height" => 800
   ]
   "legend" => ""
   "id_image" => "112625"
   "cover" => "1"
   "position" => "1"
   "associatedVariants" => []
  ]
  "cover" => array:9 [
   "bySize" => array:5 [
    "cart_default" => array:3 [
     "url" => "https://leksaksaffaren.com/112625-cart_default/paw-patrol-aqua-pups-figur-och-havsdjur-rocky.jpg"
     "width" => 80
     "height" => 80
    ]
    "small_default" => array:3 [
     "url" => "https://leksaksaffaren.com/112625-small_default/paw-patrol-aqua-pups-figur-och-havsdjur-rocky.jpg"
     "width" => 125
     "height" => 125
    ]
    "home_default" => array:3 [
     "url" => "https://leksaksaffaren.com/112625-home_default/paw-patrol-aqua-pups-figur-och-havsdjur-rocky.jpg"
     "width" => 300
     "height" => 300
    ]
    "medium_default" => array:3 [
     "url" => "https://leksaksaffaren.com/112625-medium_default/paw-patrol-aqua-pups-figur-och-havsdjur-rocky.jpg"
     "width" => 600
     "height" => 600
    ]
    "large_default" => array:3 [
     "url" => "https://leksaksaffaren.com/112625-large_default/paw-patrol-aqua-pups-figur-och-havsdjur-rocky.jpg"
     "width" => 800
     "height" => 800
    ]
   ]
   "small" => array:3 [
    "url" => "https://leksaksaffaren.com/112625-cart_default/paw-patrol-aqua-pups-figur-och-havsdjur-rocky.jpg"
    "width" => 80
    "height" => 80
   ]
   "medium" => array:3 [
    "url" => "https://leksaksaffaren.com/112625-home_default/paw-patrol-aqua-pups-figur-och-havsdjur-rocky.jpg"
    "width" => 300
    "height" => 300
   ]
   "large" => array:3 [
    "url" => "https://leksaksaffaren.com/112625-large_default/paw-patrol-aqua-pups-figur-och-havsdjur-rocky.jpg"
    "width" => 800
    "height" => 800
   ]
   "legend" => ""
   "id_image" => "112625"
   "cover" => "1"
   "position" => "1"
   "associatedVariants" => []
  ]
  "has_discount" => false
  "discount_type" => null
  "discount_percentage" => null
  "discount_percentage_absolute" => null
  "discount_amount" => null
  "discount_amount_to_display" => null
  "price_amount" => 189.0
  "regular_price_amount" => 189.0
  "regular_price" => "189,00 kr"
  "discount_to_display" => null
  "unit_price_full" => ""
  "show_availability" => true
  "availability_date" => null
  "availability_message" => "I Lager"
  "availability" => "available"
 ]
 -language: Language {#32
  +id: 2
  +name: "Svenska (Swedish)"
  +iso_code: "sv"
  +locale: "sv-SE"
  +language_code: "sv-se"
  +date_format_lite: "Y-m-d"
  +date_format_full: "Y-m-d H:i:s"
  +is_rtl: "0"
  +active: "1"
  #webserviceParameters: array:2 [
   "objectNodeName" => "language"
   "objectsNodeName" => "languages"
  ]
  #translationsFilesAndVars: array:5 [
   "fields" => "_FIELDS"
   "errors" => "_ERRORS"
   "admin" => "_LANGADM"
   "pdf" => "_LANGPDF"
   "tabs" => "tabs"
  ]
  #id_lang: null
  #id_shop: 1
  +id_shop_list: []
  #get_shop_from_context: true
  #table: "lang"
  #identifier: "id_lang"
  #fieldsRequired: array:4 [
   0 => "name"
   1 => "iso_code"
   2 => "date_format_lite"
   3 => "date_format_full"
  ]
  #fieldsSize: array:6 [
   "name" => 32
   "iso_code" => 2
   "locale" => 5
   "language_code" => 5
   "date_format_lite" => 32
   "date_format_full" => 32
  ]
  #fieldsValidate: array:8 [
   "name" => "isGenericName"
   "iso_code" => "isLanguageIsoCode"
   "locale" => "isLocale"
   "language_code" => "isLanguageCode"
   "active" => "isBool"
   "is_rtl" => "isBool"
   "date_format_lite" => "isPhpDateFormat"
   "date_format_full" => "isPhpDateFormat"
  ]
  #fieldsRequiredLang: []
  #fieldsSizeLang: []
  #fieldsValidateLang: []
  #tables: []
  #image_dir: null
  #image_format: "jpg"
  #translator: null
  #def: array:4 [
   "table" => "lang"
   "primary" => "id_lang"
   "fields" => array:8 [
    "name" => array:4 [
     "type" => 3
     "validate" => "isGenericName"
     "required" => true
     "size" => 32
    ]
    "iso_code" => array:4 [
     "type" => 3
     "validate" => "isLanguageIsoCode"
     "required" => true
     "size" => 2
    ]
    "locale" => array:3 [
     "type" => 3
     "validate" => "isLocale"
     "size" => 5
    ]
    "language_code" => array:3 [
     "type" => 3
     "validate" => "isLanguageCode"
     "size" => 5
    ]
    "active" => array:2 [
     "type" => 2
     "validate" => "isBool"
    ]
    "is_rtl" => array:2 [
     "type" => 2
     "validate" => "isBool"
    ]
    "date_format_lite" => array:4 [
     "type" => 3
     "validate" => "isPhpDateFormat"
     "required" => true
     "size" => 32
    ]
    "date_format_full" => array:4 [
     "type" => 3
     "validate" => "isPhpDateFormat"
     "required" => true
     "size" => 32
    ]
   ]
   "classname" => "Language"
  ]
  #update_fields: null
  +force_id: false
 }
 -hookManager: HookManager {#355}
 -configuration: Configuration {#356
  -shop: null
  #parameters: null
 }
 -arrayAccessList: ArrayObject {#345
  -storage: array:139 [
   "id" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getId"
   ]
   "attributes" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getAttributes"
   ]
   "show_price" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getShowPrice"
   ]
   "weight_unit" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getWeightUnit"
   ]
   "url" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getUrl"
   ]
   "canonical_url" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getCanonicalUrl"
   ]
   "add_to_cart_url" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getAddToCartUrl"
   ]
   "condition" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getCondition"
   ]
   "delivery_information" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getDeliveryInformation"
   ]
   "embedded_attributes" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getEmbeddedAttributes"
   ]
   "file_size_formatted" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getFileSizeFormatted"
   ]
   "attachments" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getAttachments"
   ]
   "quantity_discounts" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getQuantityDiscounts"
   ]
   "reference_to_display" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getReferenceToDisplay"
   ]
   "grouped_features" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getGroupedFeatures"
   ]
   "seo_availability" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getSeoAvailability"
   ]
   "labels" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getLabels"
   ]
   "ecotax" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getEcotax"
   ]
   "flags" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getFlags"
   ]
   "main_variants" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getMainVariants"
   ]
   "specific_references" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getSpecificReferences"
   ]
   "id_shop_default" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "1"
   ]
   "id_manufacturer" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "501"
   ]
   "id_supplier" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "reference" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "6066145"
   ]
   "supplier_reference" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "location" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "width" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0.000000"
   ]
   "height" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0.000000"
   ]
   "depth" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0.000000"
   ]
   "weight" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0.128000"
   ]
   "quantity_discount" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "ean13" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "778988446805"
   ]
   "isbn" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "upc" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "778988446805"
   ]
   "mpn" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "cache_is_pack" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "cache_has_attachments" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "is_virtual" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "state" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "1"
   ]
   "additional_delivery_times" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "delivery_in_stock" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "delivery_out_stock" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "product_type" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "id_category_default" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "576"
   ]
   "id_tax_rules_group" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "1"
   ]
   "on_sale" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "online_only" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "minimal_quantity" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "1"
   ]
   "low_stock_threshold" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "low_stock_alert" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "price" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "189,00 kr"
   ]
   "wholesale_price" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "94.530000"
   ]
   "unity" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "unit_price_ratio" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0.000000"
   ]
   "additional_shipping_cost" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0.000000"
   ]
   "customizable" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "text_fields" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "uploadable_files" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "redirect_type" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "301-category"
   ]
   "id_type_redirected" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "available_for_order" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "1"
   ]
   "available_date" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0000-00-00"
   ]
   "show_condition" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "indexed" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "1"
   ]
   "visibility" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "both"
   ]
   "cache_default_attribute" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "advanced_stock_management" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "date_add" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "2023-02-09 16:38:59"
   ]
   "date_upd" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "2023-10-02 00:12:56"
   ]
   "pack_stock_type" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "meta_description" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "meta_keywords" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "meta_title" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "link_rewrite" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "paw-patrol-aqua-pups-figur-och-havsdjur-rocky"
   ]
   "name" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "Paw Patrol Aqua Pups Figur och havsdjur Rocky"
   ]
   "description" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "<p id="isPasted">Paw Patrol Aqua Pups figurpaket med valpfigur och havsdjur, Rocky och svärdfisk. Valpen kan stå på svärdfisken. Svärdfisken har hjul och dess huvud kan vickas på i sidled.</p><p>Innehåll: 2 figurer.</p><p>Mått: svärdfisk ca 15,5 cm lång, valpfiguren är ca 6,5 cm hög.</p><ul><li>Rekommenderas ej för barn under 3 år</li></ul>"
   ]
   "description_short" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "available_now" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "available_later" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "ecotax_tax_inc" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0,00 kr"
   ]
   "id_product" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 32860
   ]
   "out_of_stock" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 2
   ]
   "new" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 0
   ]
   "id_product_attribute" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "quantity_wanted" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 1
   ]
   "extraContent" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => []
   ]
   "allow_oosp" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 0
   ]
   "cover_image_id" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "112625"
   ]
   "category" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "film-seriekaraktaerer"
   ]
   "category_name" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "Film & Seriekaraktärer"
   ]
   "link" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "https://leksaksaffaren.com/film-seriekaraktaerer/32860-paw-patrol-aqua-pups-figur-och-havsdjur-rocky-778988446805.html"
   ]
   "attribute_price" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 0
   ]
   "price_tax_exc" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 151.2
   ]
   "price_without_reduction" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 189.0
   ]
   "price_without_reduction_without_tax" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 151.2
   ]
   "reduction" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 0.0
   ]
   "reduction_without_tax" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 0.0
   ]
   "specific_prices" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => []
   ]
   "quantity" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 2
   ]
   "quantity_all_versions" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 2
   ]
   "id_image" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "sv-default"
   ]
   "features" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => array:1 [
     0 => array:4 [ …4]
    ]
   ]
   "virtual" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 0
   ]
   "pack" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 0
   ]
   "packItems" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => []
   ]
   "nopackprice" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 0
   ]
   "customization_required" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => false
   ]
   "rate" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 25.0
   ]
   "tax_name" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "Moms SE 25%"
   ]
   "ecotax_rate